Zagospodarowanie przestrzenne - archiwum

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

         Złoczew, dnia  10. 02. 2009  r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19 stycznia 2009 r. Pana Zbigniewa Cybulskiego, reprezentującego F.H.U. „MONTER”, 98-200 Sieradz, ul. POW 64A, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Gminę Złoczew, z/s ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 385/2 (obręb 1) położonej w Złoczewie oraz na działkach nr ewid. 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/1, 14/1 (obręb 9) położonych w Złoczewie.

 

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew,  pokój nr 10.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń:  10. 02. 2009 r.

 


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2009 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1208
10 lutego 2009 13:31 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.