Uchwały Rady 2008 - 2010 - archiwum

UCHWAŁA Nr XVII/103/2008 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


UCHWAŁA Nr XVII/103/2008
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE
z dnia 8 lutego 2008 roku
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 975, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Złoczew pobór podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Inkaso podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego powierza się sołtysom wsi Gminy Złoczew.

§ 3. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek lub w kasie Urzędu Miejskiego w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 4. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego podatków pobranych we wsiach Gminy Złoczew.
2. Wynagrodzenie inkasentów jest wypłacane w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca po rozliczeniu raty poboru podatku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/104/03 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczew.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złoczewie.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie

Jerzy Wieczorek


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2008 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1172
15 lutego 2008 13:19 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu