Uchwały Rady 2008 - 2010 - archiwum

U C H W A Ł A Nr XVII/105/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 8 lutego2008 roku w sprawie uchylenia uchwały NR XVI/98/07 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie miesięcznego ryczałtu dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

U C H W A Ł A Nr XVII/105/08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE
z dnia 8 lutego2008 roku

w sprawie uchylenia uchwały NR XVI/98/07 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie miesięcznego ryczałtu dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchylić uchwałę NR XVI/98/07 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie miesięcznego ryczałtu dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złoczewie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Miejskiej w Złoczewie

Jerzy Wieczorek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2008 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1218
15 lutego 2008 13:28 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
15 lutego 2008 13:27 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu