Komunikaty - archiwum

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 20 lipca 2006 r.OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17 lipca 2006 r. Pana Tadeusza Smulika – „INFRASTRUKTURA” Przedsiębiorstwo Usługowe, z siedzibą w Łodzi, ul. Wersalska 47/75, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A., z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 58, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie i rozbudowie napowietrznej linii energetycznej SN-15 kV relacji Złoczew – Grójec Wielki, na działce nr ewid. 568 (obręb Grójec Wielki) położonej we wsi Grójec Wielki gm. Złoczew

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, pokój nr 10.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie.


Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: 2o lipca 2006r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1555
05 marca 2008 00:36 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu