Komunikaty - archiwum

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 20 lipca 2006 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2006r. została wydana decyzja nr PPp – 7331/2/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN-15 kV na działkach nr ewid. 31/1, 31/4 (obręb 4 m. Złoczew) położonych w Złoczewie w gminie Złoczew.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1528
05 marca 2008 00:36 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu