Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa o lokalizacji celu publicznego

Złoczew, dnia 09.03.2006 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 9 marca 2006 r. została wydana decyzja nr 1 /2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającego na modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia przy ul. Burzenińskiej w Złoczewie obejmującą przebudowę istniejącej napowietrznej linii 15 kV i napowietrznej linii niskiego napięcia na linię kablową 15 kV i linię kablową niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 271, 272/1 (obręb 1 miasto Złoczew) położonych w mieście Złoczew oraz na działkach o nr ewid. 115, 36/3, 82, 116/4, 116/2, 116/1 (obręb 2 miasto Złoczew) położonych w mieście Złoczew.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1527
05 marca 2008 00:36 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu