Komunikaty - archiwum

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Złoczew w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Złoczew w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie Nr XXV/177/04 z dnia 30 listopada 2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Złoczew w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV, obejmującego obszar położony w sołectwach Wandalin, Uników, Emilianów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 stycznia 2006 r. do 14 lutego 2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, przy ul. Szerokiej 17 w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lutego 2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, przy ulicy Szerokiej 17 o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Złoczew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2006 r.


Burmistrz Miasta Złoczew

Józef Mucha

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2056
05 marca 2008 00:36 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu