Komunikaty - archiwum

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

Złoczew,dnia 07 lipca 2005 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW


Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 07 lipca 2005r. została wydana decyzja nr 1 /2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie amfiteatru ( widownia wraz ze sceną) zlokalizowanego na działce nr ewid. 274/3 położonej w Złoczewie przy ul. Parkowej.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2640
05 marca 2008 00:36 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu