Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW zmieniająca decyzje Nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

         Złoczew, dnia  18. 08. 2013  r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 267.) zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2013 r. wydano decyzję nr  1 - 1/2013 zmieniająca  decyzje Nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy budynku kotłowni wodnej opalanej biomasą o mocy 2,8 MW wraz z magazynem paliw (zrębki drzewne), solarną suszarnią biomasy na potrzeby własne kotłowni (suszarnia zrębki) i instalacją kolektorów słonecznych,  na działce nr ewid. 292/26 położonej w obrębie 1 miasta Złoczewie, ul. Wodna.

Zmiana dotyczy punktu VI wydanej decyzji, który obecnie otrzymuje brzmienie:

„Obsługa komunikacyjna z drogi publicznej gminnej - ul. Wodnej, poprzez projektowane dwa zjazdy. Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w ilości odpowiadającej projektowanej funkcji w granicach terenu inwestycji lub miejscu wskazanym przez inwestora.

Zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez gestora sieci.

Zaopatrzenie w wodę – zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez gestora sieci.

Odprowadzanie ścieków – do kolektora sanitarnego zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.

Odprowadzenie wód deszczowych –  do sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci lub w granicach własnej nieruchomości.

Gospodarowanie odpadami - według zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złoczew, poprzez zapewnienie odbioru odpadów przez służby specjalistyczne.

Burmistrz Miasta Złoczew zaopiniował pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie obsługi komunikacyjnej”.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie,
ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew oraz na stronie internetowej.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2013 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 724
02 grudnia 2013 10:58 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)