Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczące budowy budynku kotłowni wodnej opalanej biomasą o mocy 2,8 MW wraz z magazynem paliw .

         Złoczew, dnia  01. 07. 2013  r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 267.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 18.06. 2013 r. Pana Tomasza Skibińskiego, reprezentującego Firmę ENVIROTECH – sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Gminę Złoczew, z/s ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy budynku kotłowni wodnej opalanej biomasą o mocy 2,8 MW wraz z magazynem paliw (zrębki drzewne), solarną suszarnią biomasy na potrzeby własne kotłowni (suszarnia zrębki) i instalacją kolektorów słonecznych,  na działce nr ewid. 292/26 położonej w obrębie 1 miasta Złoczewie, ul. Wodna.

 

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew,  pokój nr  109.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie  oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl.

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń  w dniu 01. 07. 2013 r.

 

 

 

 

 

                                                                                            Burmistrz

 

                                                                                           Jadwiga  Sobańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2013 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 815
01 lipca 2013 12:35 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
01 lipca 2013 12:35 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.