Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na POLICHROMIĘ

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego

na

Odnowienie zabytkowych polichromii w pałacu

 

 

 

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa:

Urząd Miejski w Złoczewie

Adres pocztowy:  ul. Szeroka 17

Miejscowość:  Złoczew

 

Kod pocztowy:

98 – 270

Województwo:

łódzkie

Tel.:  (043)  820 22 70

Fax:  (043) 820 25 92

 

Adres strony internetowej zamawiającego  www.zloczew.bazagmin.pl

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

X Administracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,  

      sąd lub trybunał

 

 Uczelnia publiczna

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i 

     zdrowotnego   

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić): _________

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Odnowienie zabytkowych polichromii w pałacu

II.1.2) Rodzaj zamówienia:                  

 

 

 

 

 

nie przysługuje odwołanie

X

 

 

Usługi

X

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

 

 

Wykonanie konserwacji estetycznej polichromii znajdującej się na suficie klatki schodowej , hallu, loggii oraz gzymsu Sali na I piętrze zabytkowego pałacu w Złoczewie, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi z dnia 17. 01. 2008r. Nr WOZU/SI – 661/4/08.

Na przedmiotowych polichromiach została już wykonana konserwacja techniczna.

Prace winny być wykonane zgodnie z dokumentacją opracowana przez mgr Marię Czopek Konserwatora Dzieł Sztuki i zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Z przeprowadzonych prac konserwatorskich należy wykonać dokumentacje powykonawczą.

 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

92.31.10.00 - 4

Dodatkowe przedmioty

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej   tak      ilość części ______*         nie  X

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej   tak       nie X
 

* w celu podania szczegółów dotyczących poszczególnych części można wypełnić załącznik I

 

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

Okres w miesiącach:   5 miesięcy  od podpisania umowy    

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

Zamawiający nie wymaga wniesienia  wadium.

 

 

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności:

a)       Wykonawca musi być konserwatorem dzieł sztuki i posiadać odpowiednie uprawnienia konserwatorskie zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. nr 150 poz. 1579), tj. posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki ze specjalizacją konserwacji malarstwa oraz odbytą po ukończeniu w/w studiów co najmniej 12 – miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków ze specjalizacją konserwacji malarstwa.

b)       wykazanie się wykonaniem prac konserwatorskich przy polichromii ściennych z okresu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie,

  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

a)       oferty wykonawców,  którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny,

b)       Wykonawcy , którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  3. Wykaz osób i podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
  4. Wykaz prac zawierający wykonanie prac konserwatorskich polichromii ściennych z okresu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że usługi te zostały wykonane należycie.
  5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których  mowa w pkt 1 – składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
  6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument wymagany w pkt. 2 , każdy wykonawca winien złożyć oddzielnie.                                        Pozostałe dokumenty  winny być złożone wspólnie przez wykonawców.

Wszystkie w/w dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub poświadczonych  za zgodność z oryginałem kserokopii.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony      X

 

 

 

    

 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
 

 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                                                       X

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   

                                        nie  X

 

 

IV.3) Informacje administracyjne


 IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  WWW.zloczew.bazagmin.pl    

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

 

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Nie dotyczy.

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data:  14/07/2008                                                             Godzina:  10:30

 

Miejsce:

Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, pok. Nr 1 (sekretariat).

IV.3.4) Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert.

IV.3.6) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

                                                                                          

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2008 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3578
10 lipca 2008 10:32 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
02 lipca 2008 12:14 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.
02 lipca 2008 12:14 (Katarzyna Marta Sufleta) - Usunięcie załącznika.