Przetargi

nformacja z otwarcia ofert dot.: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) – dalej ustawa PZP, Zamawiający informuje:
1. W dniu 09.10.2020 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego - Gminy Złoczew, na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej dokonano otwarcia ofert, złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: „UBEZPIECZENIE GMINY ZŁOCZEW NA LATA 2020/2023”. Oznaczenie sprawy: Zp.272.7.2020
2. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia następującą kwotę:
351 000,00 zł – dotyczy 36 miesięcznego okresu ochrony ubezpieczeniowej
3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty, zgodnie z terminami wskazanymi w SIWZ:
Zadanie I
1. STU ERGO HESTIA S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, 90-396 Łódź, ul. Piotrowska 293/305
2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział w Sieradzu, 98-200 Sieradza, ul. Rynek 19
Zadanie II
1. STU ERGO HESTIA S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, 90-396 Łódź, ul. Piotrowska 293/305
2. Uniqa TU S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin
Zadanie III
1. STU ERGO HESTIA S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, 90-396 Łódź, ul. Piotrowska 293/305
2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział w Sieradzu, 98-200 Sieradza, ul. Rynek 19
3. Uniqa TU S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin
4. Cena, termin wykonania zamówienia, warunki płatności zawarte w ofertach
Zadanie I:
1. STU ERGO HESTIA S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, 90-396 Łódź, ul. Piotrowska 293/305 – składka za 36 miesięczny okres ochrony: 135 648,00 zł, termin wykonania 23.10.2020 – 22.10.2023, składka płatna w 2 ratach
2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział w Sieradzu, 98-200 Sieradza, ul. Rynek 19 - składka za 36 miesięczny okres ochrony: 124 878,00 zł, termin wykonania 23.10.2020 – 22.10.2023, składka płatna w 2 ratach
Zadanie II
1. STU ERGO HESTIA S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, 90-396 Łódź, ul. Piotrowska 293/305 - składka za 36 miesięczny okres ochrony: 52 311,00 zł, termin wykonania 23.10.2020 – 22.10.2023, składka płatna w 2 ratach
2. Uniqa TU S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin - składka za 36 miesięczny okres ochrony: 197 949,00 zł, termin wykonania 23.10.2020 – 22.10.2023, składka płatna w 2 ratach
Zadanie III
1. STU ERGO HESTIA S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, 90-396 Łódź, ul. Piotrowska 293/305 - składka za 36 miesięczny okres ochrony: 160 518,00 zł, termin wykonania 23.10.2020 – 22.10.2023, składka płatna w 2 ratach
2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział w Sieradzu, 98-200 Sieradza, ul. Rynek 19 - składka za 36 miesięczny okres ochrony: 152 364,00 zł, termin wykonania 23.10.2020 – 22.10.2023, składka płatna w 2 ratach
3. Uniqa TU S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin - składka za 36 miesięczny okres ochrony: 130 833 zł, termin wykonania 23.10.2020 – 22.10.2023, składka płatna w 2 ratach
Zamawiający informuje, iż zgodnie z Działem I pkt 8 ppkt 8.4 S1WZ, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2020 16:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 42
09 października 2020 16:27 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2020 16:26 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)