Przetargi

Pytania i odpowiedz dot.: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew, Znak: Zp.272.7.2020

 

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2020/2023”, przekazujemy stanowisko
w sprawie:

 Pytania Oferenta nr 1

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy wszystkie budynki, budowle i urządzenia podlegają przeglądom, kontrolom zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi producentów?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nieznaczna część mienia w trakcie uzupełniania wymaganej dokumentacji.

 

Pytanie nr 2

Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki, budowle czasowo wyłączone z użytkowania lub budynki użytkowane sezonowo? Jeśli tak, proszę wskazać to mienie. Jaki jest czas wyłączenia mienia z użytkowania?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Brak takich budynków, budowli.

 

Pytanie nr 3

Czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie zabytkowe? Jeśli tak, proszę wskazać rodzaj mienia oraz jego wartość jednostkową.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak

Złoczew ul. Szkolna 8                                    193 921,34

Pałac                                                            2 141 697,48

Złoczew ul. Błaszkowska 2                            67 764,31

Złoczew ul. Kościelna 6/8                              42 302,42

Złoczew ul. Szeroka 11                                   36 645,14

Budynek OSP Złoczew                                  188 148,41

 Złoczew ul. Szkolna 6                                   121 464,81

Złoczew ul. Starowieluńska 16                      77 834,66

Szkoła Podstawowa Broszki                         166 856,99

Szkoła Podstawowa Uników                         414 458,70

 

Pytanie nr 4

Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki, budowle lub urządzenia które w protokołach pokontrolnych posiadają uwagi, a które nie zostały zrealizowane? Jeśli tak proszę wskazać mienie oraz treść zapisu w protokole.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zalecenia realizowane na bieżąco


Pytanie nr 5

Proszę o opis ryzyka powodzi.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Szkody powodziowe nie miały miejsca. Lokalizacja rzeki – ponad 10 km od ubezpieczonego mienia.

 

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Potwierdzamy – zajmuje się tym firma zewnętrzna

 

Pytanie nr 7

Proszę o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie jest objęte składowisko odpadów, sortownia, spalarnia oraz jakiekolwiek odzyskiwanie odpadów.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 8

Proszę o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 9

Proszę o informacje czy Gmina przekazuje sprzęt elektroniczny na podstawie umowy użyczenia uczniom? Jeśli tak proszę o podanie wartości sprzętu oraz przesłanie treści umowy użyczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Brak

 

Pytanie nr 10

Proszę o podanie właściwego zapisu pkt 1.7 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (str. 44 SIWZ).

Odpowiedź na pytanie nr 10

Potwierdzamy usunięcie zapisu pkt 1.7 – konsumpcja sumy lub jej brak – zgodnie z OWU Oferenta

 

 

Pytania Oferenta nr 2

 

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

 

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych)

 

Odpowiedź na pytanie nr 1

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 4

Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia (jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach) i czy obejmuje wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie do ubezpieczenia OC.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zakres ubezpieczenia, franszyzy oraz udziały własne - analogiczne do wskazanych w SIWZ

 

Pytanie nr 5

Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Brak zgody

 

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź na pytanie nr 6

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęta OC z tytułu zarządzania zasobami nieruchomości komunalnych

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający zarządza zasobami nieruchomości komunalnych.

 

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 9

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 10

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz takich, gdzie chodzi o uzyskanie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze      sportami ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 13

Dla szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z zatruć pokarmowych, zakażeń lub przeniesienia choroby zakaźnej, o których istnieniu Ubezpieczony przed wystąpieniem szkody wiedział lub powinien był wiedzieć przy zachowaniu należytej staranności.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 14

Prosimy o przeniesienie klauzuli KA006 (klauzula dotycząca odnowienia limitów) z katalogu klauzul obligatoryjnych do klauzul dodatkowych (fakultatywnych)

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zgoda na usunięcie klauzuli KA006 z wszystkich sekcji.

 

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula KZ010  (klauzula reprezentantów) nie ma zastosowania w przypadku OC z tytułu wykonywania władzy publicznej

Odpowiedź na pytanie nr 15

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 16

Prosimy o przeniesienie klauzuli KD005 (klauzula warunków i taryf) z katalogu klauzul obligatoryjnych do klauzul dodatkowych (fakultatywnych)

Odpowiedź na pytanie nr 16

Brak zgody

 

W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych

Pytanie nr 17

Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Brak możliwości na tym etapie postępowania

 

Pytanie nr 18

Prosimy o uzupełnienie danych dotyczących roku budowy wszystkich budynków będących przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Brak możliwości na tym etapie postępowania.

 

Pytanie nr 19

Prosimy o informację na temat stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 19

Brak możliwości na tym etapie postępowania.

 

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Brak zgody

 

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość)

Odpowiedź na pytanie nr 21

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 22

Czy obiektach należących do Gminy w ciągu ostatnich 20 lat miały miejsce szkody spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o informację które lokalizacje zostały dotknięte powodzią oraz prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Brak tego typu szkód

 

Pytanie nr 23

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki w złym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiórki, wyłączone z eksploatacji.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Brak

 

Pytanie nr 24

Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji, to prosimy o potwierdzenie, że w obiektach tych zostały odłączone media.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Nie dotyczy

 

Pytanie nr 25

Jeśli przedmiotem ubezpieczenie są budynki wyłączone z eksploatacji lub w złym stanie technicznym to wnosimy o zastosowanie dla nich podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź na pytanie nr 25

Nie dotyczy

 

Pytanie nr 26

Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są budynki przeznaczone do rozbiórki to wnosimy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Nie dotyczy

 

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający w poprzednich 3 latach był ubezpieczony w zakresie analogicznym do aktualnie wnioskowanego? Jeśli nie prosimy o wskazanie różnic. Prosimy także o podanie wysokości franszyz mających zastosowanie w dotychczasowym ubezpieczeniu.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Tak, zakres analogiczny, franszyza i udział własny – analogiczne.

 

Pytanie nr 28

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie nr 28

Nieznaczna część budynków w trakcie uzupełniania wymaganej dokumentacji.

 

Pytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron - Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 31

Prosimy o przeniesienie klauzuli terroryzmu do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Brak zgody

 

Pytanie nr 32

Prosimy o wyjaśnienie czym jest przedmiot ubezpieczenia określony jako zdroje uliczne . Prosimy o wskazanie ich sumy ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 32

Opisany przedmiot ubezpieczenia wskazuje niezamkniętą listę przykładowych budowli, które mogą wymagać ubezpieczenia w trakcie trwania umowy; w związku z faktem, że nie posiadamy wykazu wszystkich budynków i budowli, należących do poszczególnych jednostek, nie mamy wiedzy, czy akurat ten rodzaj budowli występuje w zasobach Gminy; katalog wskazany w przedmiocie ubezpieczenia jest katalogiem otwartym; nie jesteśmy w stanie wskazać sumy ubezpieczenia

 

Pytanie nr 33

Prosimy o wykreślenie zapisu z Sekcji 5 pkt 1.7 mówiącego o tym, iż suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wypłacone odszkodowania.

Odpowiedź na pytanie nr 33

Potwierdzamy usunięcie zapisu pkt 1.7 – konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie lub jej brak – zgodnie z OWU Oferenta

 

Pytanie nr 34

Prosimy o przeniesienie klauzuli KP004 – klauzula ubezpieczenia budynków, budowli i urządzeń w stadium budowy lub montażu – limit 500 000 zł do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie nr 34

Brak zgody

 

Pytanie nr 35

Prosimy w wskazanie łącznej sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu telefonów komórkowych

Odpowiedź na pytanie nr 35

Brak możliwości na tym etapie postępowania

 

Pytanie nr 36

Prosimy o przeniesienie klauzuli KA006 (klauzula dotycząca odnowienia limitów) z katalogu klauzul obligatoryjnych do klauzul dodatkowych (fakultatywnych),

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zgoda na usunięcie klauzuli KA006 z wszystkich sekcji.

 

Pytanie nr 37

W klauzuli KZ002- klauzula ubezpieczenia dewastacji niezwiązanej z kradzieżą prosimy o zmniejszenie limitu dla wiat przystankowych do wysokości 10 000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 37

Brak zgody

 

Pytanie nr 38

W Klauzuli KZ006 – ubezpieczenie ryzyka przewrócenia się drzew lub budowli prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 200 000 zł lub innego dopuszczalnego.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Brak zgody

 

Pytanie nr 39

Prosimy o wykreślenie z klauzuli KZ007 – klauzula ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych pkt 5.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Brak zgody

 

Pytanie nr 40

W związku z klauzulą KP014 – klauzula ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych prosimy o wskazanie łącznej sumy ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych

Odpowiedź na pytanie nr 40

Łączna suma ubezpieczenia: 566 086,77 zł

 

Pytanie nr 41

Prosimy o przeniesienie klauzuli KS015 – klauzula inflacyjna do katalogu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź na pytanie nr 41

Brak zgody

 

Pytanie nr 42

Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 13.10.2020 r.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Brak zgody

 

Pytanie nr 43

Prosimy o możliwość dopuszczenia Pełnomocnictwa w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ramach równoważności podpisów – dyrektywa 1999/93/WE

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zgoda

 

Pytania Oferenta nr 3

Pytanie nr 1

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy przeciwpożarowe?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nieznaczna część budynków w trakcie uzupełniania przeglądów

 

 

Ubezpieczenie PSZOK:

Pytanie nr 2

Czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci

Odpowiedź na pytanie nr 2
Nie

 

Pytanie nr 3

Od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu

Odpowiedź na pytanie nr 3

Od sierpnia 2013 roku

 

Pytanie nr 4

Czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach

Odpowiedź na pytanie nr 4

Tak

 

Pytanie nr 5

Jak są magazynowane:

5-1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),

5-2/ odpady elektryczne i elektroniczne,

Odpowiedź na pytanie nr 5

W specjalnie przeznaczonych pojemnikach, głównie 120 l, zaś odpady elektryczne i elektroniczne kontener o pojemności 7m3

Odpady odbierane i zagospodarowywane przez firmę Eko Region Bełchatów oddział Łask, 2-3 razy w tygodniu.

 

Pytanie nr 6

Czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym)

Odpowiedź na pytanie nr 6

Nie. Zarządcą jest Gmina.

 

Pytanie nr 7

Czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC

Odpowiedź na pytanie nr 7

Nie

 

Pytanie nr 8

Czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Potwierdzamy

 

Pytanie nr 9

Czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Nie

 

Pytanie nr 10

Czy są budynki nieużytkowane, zabytkowe?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Nieużytkowane – brak, zabytkowe – odpowiedź na pytanie nr 3 Oferenta nr 1.

 

Pytanie nr 11

Jaki jest stan techniczny budynków Urzędu Gminy Złoczew?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Stan budynków - dobry

 

Pytanie nr 12

Jaka jest szkodowość Urzędu Gminy Złoczew za lata 2019-2020?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Wskazana szkodowość dotyczy szkód z podziałem na MSK oraz pozostałe jednostki (w tym Urząd Gminy) – nie posiadamy rozbicia na poszczególne jednostki. Ubezpieczenie wspólne.

Pytanie nr 13

Jakie są wartości budynków i budowli Urzędu Gminy Złoczew?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Wykaz budynków Urzędu Gminy zostanie przesłany na wskazany adres mailowy. Oferentów zainteresowanych jego otrzymaniem, prosimy o taką informację.

 

Pytanie nr 14

Dodatkowo, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 14.10.2020r.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Brak zgody

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 października 2020 15:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 46
06 października 2020 15:53 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2020 15:53 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)