Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: Przebudowy targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie.

Ogłoszenie nr 511531-N-2020 z dnia 2020-02-12 r.

Gmina Złoczew: Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złoczew, krajowy numer identyfikacyjny 73093458800000, ul. ul. Szkolna  16 , 98-270  Złoczew, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 202 270, , e-mail zamowienia@zloczew.pl, , faks 438 202 592.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zloczew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip.zloczew.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.zloczew.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, sekretariat I piętro


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie
Numer referencyjny: Zp.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest – realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (dalej PFU) zadania pod nazwa „Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie”. 1. Obszar będący przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Złoczew, działki nr 108/4, 108/6, 108/8, 108/15 obręb 2 miasto Złoczew. Teren, na którym planowana jest inwestycja, znajduje się w północno-wschodniej części Złoczewa, w pobliżu zabudowy usługowej, produkcyjnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowe działki są obecnie zagospodarowane przez istniejące targowisko miejskie - wiata handlowa, budynki gospodarcze, utwardzona komunikacja. Inwestycja przewiduje sporządzenie projektu budowlanego (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, pozwoleń, w tym pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnień), uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie projektów wykonawczych, oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w projektów wraz z przyłączami i wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu ze zgłoszeniem zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zamówienie obejmuje również wszelkie prace oraz koszty z nimi wiązane, niezbędne do zrealizowania w/w inwestycji, niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca pokryje ewentualne koszty wynikłe podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca również na własny koszt wykona wszelkie niezbędne badania, analizy oraz mapy. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Opracowanie uzgodnionej i zatwierdzonej przez inwestora dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, 2) Uzyskanie wszelkich warunków, opinii, pozwoleń (w tym pozwolenia wodnoprawnego) i uzgodnień, badań, w zakresie niezbędnym do opracowania pełnej dokumentacji projektowej, 3) Opracowanie projektu budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz autora koncepcji, 4) Opracowanie i uzgodnienie z inwestorem projektów wykonawczych, 5) Uzyskanie pozwolenia na budowę, 6) Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlanych, 7) Wyposażenie budynku i terenu w zakresie elementów stałych, 8) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Oferta dostarczona przez oferentów musi obejmować cały zakres prac niezbędnych do przygotowania inwestycji, jej wykonania oraz odbioru robót instalacyjnych, montażowych wraz z uruchomieniem kompleksu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze). Zamawiający przewiduje realizację zadań w formie ryczałtowej. Przewiduje się wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy o OZE, które będą zapewniały pokrycie co najmniej w 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest: - ogrodzić plac budowy, - oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze), - powiadomić właścicieli działek sąsiednich i ewentualne osoby przebywające na działkach sąsiednich o prowadzonych robotach. Po zrealizowaniu zadania Wykonawca oznakuje teren zakończonej inwestycji tablicą informacyjną o wymiarach co najmniej 80 x 120 cm, zgodnie ze wzorem znajdującym się pod adresem: www.lodzkie.pl/rolnictwo. Dodatkowo Wykonawca umieści kolorową tablicę jednostronną informacyjną „Mój Rynek” o wymiarach 70 x 90 cm wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 3 mm. Tablica winna zostać zainstalowana pod koniec realizacji zamówienia, w formie wiszącej na istniejącej budowli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Treść informacji (nadruk trwały) zamieszczonej na tablicy, jak i układ graficzny winny zostać uzgodnione z Zamawiającym. Szczegółowe informacje znajdują się w PFU wraz z załącznikami (załącznik nr 6).

II.5) Główny kod CPV: 45213140-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45262310-7

45262300-4

45262520-2

45261210-9

45320000-6

45321000-3

45324000-4

45442100-8

45223821-7

45342000-6

45233000-9

45332000-3

45232142-9

45232150-8

45232410-9

45232130-2

45300000-0

71200000-0

71320000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-11-27


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie porównywalne do przedmiotu zamówienia, tzn. polegające na projektowaniu i budowie, co najmniej jednej hali / wiaty / pawilonu o konstrukcji stalowej o powierzchni minimum 350 m² wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji. Minimalna wartość ww. zamówienia powinna wynosić 1.000.000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych). Powyższe może zostać wykazane przez Wykonawcę jako jedno zadanie w formule zaprojektuj-wybuduj lub dwa odrębne zadania: jedno na zaprojektowanie, a drugie na wybudowanie co najmniej jednej hali / wiaty / pawilonu o konstrukcji stalowej o powierzchni minimum 350 m² wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji. Wówczas suma wartości tych dwóch zadań powinna wynosić minimum 1.000.000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych). Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże, że będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: a) jedną osobę na stanowisko projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym udział w pracach przy co najmniej jednym projekcie branży konstrukcyjno – budowlanej, obejmującym co najmniej jedną halę / wiatę / pawilon o konstrukcji stalowej o powierzchni minimum 350 m², b) jedną osobę na stanowisko projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w pracach przy co najmniej jednym projekcie branży elektrycznej budowy lub przebudowy sieci oświetlenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.), c) jedną osobę na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przynajmniej przy jednej robocie budowlanej polegającej na budowie co najmniej jednej hali / wiaty / pawilonu o konstrukcji stalowej o powierzchni minimum 350 m², obejmującej swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane oraz instalacyjne, d) jedną osobę na stanowisko kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót branży elektrycznej przynajmniej przy jednej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę sieci oświetlenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.). Wskazane powyżej osoby nie wyczerpują pełnego katalogu osób, posiadających stosowne uprawnienia budowlane, którymi Wykonawca jest zobowiązany dysponować i skierować do realizacji przedmiotowego zamówienia w celu jego prawidłowej realizacji oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz co najmniej jednego zadania w formule zaprojektuj-wybuduj lub dwóch odrębnych zadań: jedno na zaprojektowanie, a drugie na wybudowanie co najmniej jednej hali / wiaty / pawilonu o konstrukcji stalowej o powierzchni minimum 350 m² wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawce do realizacji zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wraz z ofertą: zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli dotyczy. W ciągu 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert - informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Dalsze szczegółowe informacje w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 3. Wadium może być wniesione w jeden z form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, przy czym wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w: Rejonowym Banku Spółdzielczym Lututów Oddział Złoczew nr: 52925600040040000220000080, z dopiskiem Wadium – Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie. 4. Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium gotówką w kasie zamawiającego. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca załączenie do oferty kserokopii potwierdzenia dokonania przelewu. 6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał poręczenia lub gwarancji nie może być trwale złączony z ofertą. Zamawiający zaleca złożenie oryginału w osobnej kopercie oraz dołączenie do oferty kserokopii poręczenia lub gwarancji. 7. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach musi zawierać stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się nieodwołanie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego wynikające z ustawy Pzp i dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w okresie obowiązywania poręczenia (gwarancji). Gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Muszą być płatne w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji / poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), 3) kwotę gwarancji (poręczenia), 4) termin ważności gwarancji (poręczenia), 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 46 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Rękojmia i gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwość zmiany umowy określona została we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2020 09:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 485
12 lutego 2020 09:25 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2020 09:25 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [zal_7_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2020 09:24 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [zal_6_program_funkcjonalno_uzytkowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)