Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Remontu dróg gminnych w mieście Złoczew.

Gmina Złoczew: Remont dróg gminnych w mieście Złoczew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 544857-N-2019 z dnia 2019-05-08 r.
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=440f6...
1 z 14 2019-05-08, 14:09
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złoczew, krajowy numer identyfikacyjny 73093458800000, ul. ul.
Szkolna 16 , 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 202 270, , e-mail
zamowienia@zloczew.pl, , faks 438 202 592.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zloczew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=440f6...
2 z 14 2019-05-08, 14:09
www.bip.zloczew.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, sekretariat I piętro
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w mieście Złoczew
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=440f6...
3 z 14 2019-05-08, 14:09
Numer referencyjny: Zp.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych w mieście Złoczew. Inwestycja
przeprowadzona zostanie na następującym obszarze: ul. Ogrodowa, ul. Przechodnia oraz fragment
ulicy Klonowej (zgodnie z mapami w załączniku nr 6.2, 6.3, 6.4 do SIWZ). Remont dróg polegać
będzie na ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na powierzchni 2712 m2.
Prace będą poprzedzone oczyszczaniem i skrapianiem warstw konstrukcyjno-bitumicznych i
niebitumicznych. Na odcinku 330 mb zostaną wykonane pobocza na podbudowie z kruszywa
łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Szczegółowe informacje znajdują się w przedmiarze
robót oraz w specyfikacji D-04.03.01 (załącznik 7.2 do SIWZ) i D-05.03.13 (załącznik 7.1 do SIWZ).
Szczegółowe informacje znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=440f6...
4 z 14 2019-05-08, 14:09
45233142-6
45233220-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-15
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=440f6...
5 z 14 2019-05-08, 14:09
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia to taki, który
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania
porównywalne do przedmiotu zamówienia, tzn. polegające na budowie albo przebudowie drogi, w
skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej. Minimalna wartość każdego z
ww. zamówień winna wynosić 200.000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). Ważne
jest, aby przy wykazaniu przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) lub na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, warunki w zakresie zdolności zawodowej były spełnione
samodzielnie przez jednego wykonawcę. Powyższe oznacza, że zakazuje się łączenia zamówień
polegających na budowie lub przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni
z masy bitumicznej o wartości każdego wskazanego zamówienia wynoszącej min.200.000,00 PLN
brutto, przez dwa lub więcej podmioty. Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia
to taki, który wykaże, że będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia następującą osobę:
Kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej – 1 osobę posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od
terminu składania ofert, pełniła funkcję kierownika budowy lub robót przy minimum 2 zadaniach
polegających na budowie albo przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie
nawierzchni z masy mineralno-bitumicznych, o wartości każdego wskazanego zamówienia
wynoszącej min.200.000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=440f6...
6 z 14 2019-05-08, 14:09
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz co najmniej 2 robót budowlanych wraz z referencjami, wykonanych w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert . 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=440f6...
7 z 14 2019-05-08, 14:09
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wraz z ofertą: zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobów jeżeli dotyczy,
pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli dotyczy. W ciągu 3 dni od zamieszczenia przez
zamawiającego informacji z otwarcia ofert - informacja o przynależności lub braku przynależności
do grupy kapitałowej. Dalsze szczegółowe informacje w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące
pięćset złotych). 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski.
Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 3. Wadium może być wniesione w
jeden z form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, przy czym wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w: Rejonowym Banku
Spółdzielczym Lututów Oddział Złoczew nr: 52925600040040000220000080, z dopiskiem
Wadium – „Remont dróg gminnych w mieście Złoczew”. 4. Zamawiający nie dopuszcza wpłaty
wadium gotówką w kasie zamawiającego. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu
składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego
zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca
załączenie do oferty kserokopii potwierdzenia dokonania przelewu. 6. Wadium wnoszone w formie
poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania
ofertą. Oryginał poręczenia lub gwarancji nie może być trwale złączony z ofertą. Zamawiający
zaleca złożenie oryginału w osobnej kopercie oraz dołączenie do oferty kserokopii poręczenia lub
gwarancji. 7. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach musi zawierać stwierdzenie, że
gwarant zobowiązuje się nieodwołanie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania wykonawcy
wobec zamawiającego wynikające z ustawy Pzp i dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej
kwoty, na pierwsze żądanie zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w
okresie obowiązywania poręczenia (gwarancji). Gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać
żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Muszą być płatne w ciągu 30 dni na pierwsze
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=440f6...
8 z 14 2019-05-08, 14:09
pisemne żądanie zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone
zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego
zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji / poręczenia) oraz wskazanie ich
siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), 3)
kwotę gwarancji (poręczenia), 4) termin ważności gwarancji (poręczenia), 5) zobowiązanie
gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z zasadami wskazanymi
w art. 46 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=440f6...
9 z 14 2019-05-08, 14:09
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=440f6...
10 z 14 2019-05-08, 14:09
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
rękojmia i gwarancja 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=440f6...
11 z 14 2019-05-08, 14:09
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=440f6...
12 z 14 2019-05-08, 14:09
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwość zmiany umowy określona została we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=440f6...
13 z 14 2019-05-08, 14:09
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=440f6...
14 z 14 2019-05-08, 14:09

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2019 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 513
08 maja 2019 15:02 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 15:01 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [zal_nr_2_wzor_umowy_3_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 15:00 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [zal_8_rodo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)