Przetargi

Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – „Przebudowę i przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Grójcu Wielkim pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z dobudową sali rehabilitacyjnej – etap II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu  26. 09. 2014r.  pod. Nr   319706 - 2014

 

Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – „Przebudowę i przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Grójcu Wielkim pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z dobudową sali rehabilitacyjnej – etap II”

 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Gmina Złoczew

Adres: ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew

Telefon:  43 8202270

Fax: 43 8202592

Adres e-mail: gmina@zloczew.pl

Internet: WWW. bip.zloczew.pl

 

II. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona została na stronie internetowej: WWW.bip.zloczew.pl

Na wniosek Wykonawcy, SIWZ można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego, Nazwa: Gmina Złoczew, Adres: ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, w godzinach od 9:00 do 16:00 w dniach tygodnia - od poniedziałku do piątku, bądź za zaliczeniem pocztowym.

 

IV. Określenie przedmiotu zamówienia

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 

a:      Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Grójcu Wielkim pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z dobudową sali rehabilitacyjnej  - etap II.

b:      Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych szczegółowo określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

c:      W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania, utrzymania na własny koszt oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach, wykonania niezbędnych badań i pomiarów geodezyjnych, inwentaryzacji powykonawczej, uporządkowania terenu oraz wszelkich innych prac nie objętych dokumentacją projektową, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną - wartość tych robót należy zawrzeć w cenie oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji stanowiącej załącznik do  SIWZ.

 

2. Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

 

3. Wspólny Słownik Zamówień  (CPV):  45.00.00.00 - 7.

 

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

V. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: termin zakończenia robót –15 grudnia 2014r.

 

VI. WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  10 000,00 PLN (słownie:  dziesięć tysięcy złotych 00/100.)

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

VII.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

VII.2. Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

  • co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie obiektów użyteczności publicznej o wartości netto nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VII.3. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

VII.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w każdej z niżej wymienionych specjalności:

  • konstrukcyjno-budowlanej,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VII.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca musi przedstawić:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł ,
  •  posiadać środki finansowe lub zdolność kredytowania na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00zł.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VIII. INFORMACJA O OŚWIADCZEŃIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

VIII.1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

3

Wykaz robót budowlanych

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

4

Opłacona polisa

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

5

Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

VIII.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2

Aktualny odpis lub oświadczenie

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

3

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

5

Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w niniejszej tabeli pkt 1 i 2

a:      Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.

Wymagany dokument

1

Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2

Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4

 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

  • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

b:      Inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2

Dowód wniesienia wadium

Kserokopię wadium  wniesionego w pieniądzu należy wpiąć do oferty. W przypadku wniesienia  wadium w innej formie, kserokopię  dokumentu  należy wpiąć do oferty a  oryginał należy  złożyć w Kasie Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

3

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

4

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 

IX. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

X. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

1.Oferty należy składać do dnia 14 – 10 - 2014r. do godz. 10:00  w siedzibie Zamawiającego.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Złoczew

Adres Zamawiającego: ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew

- sekretariat I piętro

2. Oferty zostaną otwarte dnia  14 – 10 - 2014r. o. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali Sesyjnej.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Złoczew

Adres Zamawiającego: ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew

 

XI. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Umowa ramowa

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

XIII. Informacje dodatkowe w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

 

XIV. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia brutto.

 

 

                                                                                              Podpis Zamawiającego

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2014 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1172
01 października 2014 10:13 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [aneks_do_projektu_sali_rehabilitacyjnej_w_grojcu_wielkim.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2014 13:31 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [3_opis_pzt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2014 13:31 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [1_strona_tytulowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)