Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.

Złoczew, 01.10.2012 r.

Znak: Zp.271.11.2012

 

             

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI  SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 27 i 28 września br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

Pytanie Nr 1.  Zmianę zapisu pkt. 7 zał. nr 2b (str. 28 SIWZ) – proponujemy następujący zapis: 

Wszelkie wypłaty dla Zamawiającego (nie mogącego dokonać rozliczenia podatku VAT) będą przyznawane w wartości brutto, pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia w oparciu o wartość pojazdu brutto oraz udokumentowania oryginalnymi fakturami VAT faktu dokonania naprawy.

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt. 7 zał. Nr 2b 9str. 28 SIWZ).

Pytanie Nr 2. Zmianę terminów płatności składki za ubezpieczenia komunikacyjne (str. 28 SIWZ) – proponujemy następujący zapis: 

Za pierwszy rok ubezpieczenia:

I rata składki - płatna przelewem do dnia: 06.11.2012 r.
II rata składki - płatna przelewem do dnia: 23.04.2013 r.

 

Za drugi rok ubezpieczenia:

I rata składki - płatna przelewem do dnia: 06.11.2013 r.
II rata składki - płatna przelewem do dnia: 23.04.2014 r.

 

Za trzeci rok ubezpieczenia:

I rata składki - płatna przelewem do dnia: 06.11.2014 r.
II rata składki - płatna przelewem do dnia: 23.04.2015 r.

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów płatności składki za ubezpieczenia komunikacyjne .

 

Pytanie Nr 3. Uzupełnienie zapisu pkt. Suma ubezpieczenia (str. 50 SIWZ) – proponujemy następujący zapis: 

Amortyzacja części zniesiona. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody w ogumieniu, akumulatorze, elementach ciernych układu hamulcowego, elementach ciernych układu sprzęgła, elementach układu wydechowego – uwzględnia się  indywidualne zużycie eksploatacyjne stosownie do stanu tych elementów.

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

 

Pytanie Nr 4. Zmianę zapisu zakresu ubezpieczenia assistance (str. 51 SIWZ) dotyczącego braku limitu kilometrów dot. holowania pojazdu. Proponujemy zapis: holowanie ubezpieczonego pojazdu do 200 km

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zakresu ubezpieczenia assistance.

Pytanie Nr 5. Prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów o DMC każdego z pojazdów

 

Odp. Poniżej podaję dopuszczalna masę całkowitą  następujących  pojazdów:

 

Lp

 

 

Marka   

 

 

Nr rejestracyjny

 

 

   Dopuszczalna masa

   Całkowita w kg

 

Urząd Miejski

1.

Volkswagen

ESIW448

2.600

2.

Magirus-Deutz 

ESI95JA

11.600

3.

Volkswagen

ESI 81WC

2.565

4.

Ford

ESI21WJ

3.490

5

Volkswagen

ESIEE02

2.700

6.

FSC Starachowice

SAM0695

12.000

7.

Star

SAL3398

10.700

8.

Star

SAG4808

11.000

9.

Star

ESI49MJ

12.300

10.

FS Lublin

ESIR752

3.500

11.

Jelcz

ESIA202

15.700

12.

Fiat

ESIRG43

2.800

13.

Fiat

ESIRF19

3.300

14.

MAN

ESITY25

15.500

Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej

1.

Równiarka

Brak danych

Brak danych

2.

Walec drogowy

Brak danych

Brak danych

3.

Ciągnik Ursus

SIS060T

2.680

4.

Ciągnik Ferguson

SIS 115T

2.921

5.

Ursus

SIS 119T

2.886

6.

Przyczepa Sanok

SIS051L

5.500

7.

Przyczepa Sanok

SIS956F

5.500

8.

Przyczepa Sanok

SIS052L

5.500

9.

Star

SAD8766

10.800

10.

Autosan

ESIKL13

12.500

11.

Ciągnik Zetor

ESIVY07

5.160

12.

FS Lublin

SIS424C

2.500

 

Pytanie Nr 6. Prosimy o uzupełnienie szkodowości z ubezpieczeń komunikacyjnych danymi za rok 2009.

Odp. W okresie 2007–2012 wystąpiła jedna szkoda komunikacyjna z AC w wysokości 1521,93 zł

Pytanie Nr 7. Prosimy o potwierdzenie braku szkodowości z ryzyk OC działalności od roku 2007  rozumianej jako brak szkód zgłoszonych oraz  :

7.1.braku jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego

7.2.braku jakichkolwiek okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej   staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości

Odp. Szkodowość jest zawarta w załączniku nr 4 do SIWZ oraz załączniku z wykazem szkodowości za lata 2006-2012.

Prosimy o uszczegółowienie informacji o szkodowości OC od roku 2007  „szkoda po szkodzie” z następującymi informacjami:

7.3.Rok polisowy

7.4.Data zdarzenia

7.5.data zgłoszenia

7.6.Kwota wypłaty

7.7.Kwota rezerwy

7.8.Identyfikacja (osobowa, rzeczowa) + na czym polegała (W celu dalszej obróbki danych, prosimy o tabele Excel z jednolitymi parametrami np. wpisywanie daty, wartości liczbowych)

Odp. W roku 2007 szkody nie wystąpiły.

7.8.. Na jaki dzień „stan na” jest ww. szkodowość.

Odp. Szkodowość podana jest na dzień 17.09.2012 r.

7.9. Czy ww. szkodowość uwzględnia franszyzy. Jeśli tak, to jakie i w jakiej wysokości.

Odp. Zgodnie z zapisami programu ubezpieczenia Gminy Złoczew franszyzy i udziały własne zostały zniesione.

7.10. Czy były szkody zakończone odmową

Odp. W 2010 r. dwie szkody zostały zakończone odmową ( szkody dotyczyły ryzyka  OC dróg oraz mienia od ognia i innych zdarzeń losowych).

8. Prosimy o wykaz imprez w tym masowych

Odp. Zamawiający nie dysponuje dokładnym wykazem imprez. Imprezy masowe nie są objęte zakresem ubezpieczenia.

9. Prosimy o  wykreślenie Klauzuli automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli.

10. Wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy po każdym roku z ważnych przyczyn, za które uważa się zmianę w umowach reasekuracyjnych lub OWU, szkodowość przekraczającą 40%.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli.

11. wyłączenie z SIWZ  klauzuli warunków i taryf lub ograniczenia działania tej klauzuli , tj. nie będzie miała ona zastosowania do budowli nie wykazanych w systemie na sumy stałe – do tego przedmiotu ubezpieczenia będzie miał zastosowanie limit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia bez możliwości uzupełniania oraz do następnych przedmiotów ubezpieczenia jak urządzenia i wyposażenie ( siłowniki bram itd.) znaków drogowych oraz mienia pracowniczego i uczniowskiego. Jaka jest pełna wartość mienia zgłoszonego nie wykazanego w systemie na sumy stałe.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli.

12. W miejsce zapisu §8 wprowadzić zapis:
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego, którejkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia (rozwiązania ) umowy ubezpieczenia, ani zwieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązane jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia wymaganej należności. W razie braku opłaty składki w nowym terminie wskazanym w wezwaniu, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa lub w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

13. jakie konkretnie mienie kryje się pod nazwą : tereny zieleni  oraz co zostało zgłoszone w tytułach pozycji: modernizacja i budowa ….

Odp.  Terenami zieleni są parki i obszary roślinności miejskiej.
Zamawiający wyłączył z zakresu ubezpieczenia drogi od ognia i innych zdarzeń losowych (w tym modernizacje i budowy dróg) poprzez zamieszczenie odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawcę na stronie Zamawiającego w dniu 27.09.2012 r.

14. Zakład Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – prosimy o potwierdzenie ze nie jest tam prowadzona działalność polegająca na zbieraniu/obróbce/utylizacji odpadów

Odp. Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona na stronie Zamawiającego w dniu 27.09. 2012 r.

15. W odniesieniu do sprzętu elektronicznego prosimy o możliwość wprowadzenia klauzul:

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia TUiR WARTA S.A. odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

  1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
  2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia  - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach selenowych) w urządzeniach fotokopiujących.

W razie szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie wartości nowego zamiennika (wg wartości odtworzeniowej).

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną będzie obniżone proporcjonalnie do liczby kopii już wykonanych na dzień powstania szkody (wg stanu zużycia), jako stosunek liczby kopii wykonanych do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta danego sprzętu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli.

16. Zmiana treści w Załączniku nr 2 §5 pkt.2 na następujący:

Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie później niż 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody do uzgodnienia z Zamawiającym dogodnego dla obu stron terminu oględzin/wstępnej likwidacji. Termin oględzin/wstępnej likwidacji szkody powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody lub w innym  terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować pisemnie (mailowo) pełnomocnika Zamawiającego o terminie oględzin/wstępnej likwidacji. W przypadku gdy oględziny/wstępna likwidacja szkody nie odbędą się w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia lub w terminie umówionym z Zamawiającym, może on przystąpić do usuwania następstw szkody za zgodą Ubezpieczyciela. W takich przypadkach wysokość szkody będzie ustalona na podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego oraz następujących dokumentów:
- dokument potwierdzający prawo własności, np. kopia faktury zakupu lub kopia wyciągu z ewidencji środków trwałych,
- dokument potwierdzający wysokość szkody, np. kosztorys lub faktura wraz z dokumentacją fotograficzną ukazującą rozmiary szkody.
Zamawiający ma obowiązek:
- zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela,
- powiadomienia niezwłocznie Policji w przypadku, gdy zdarzenie miało charakter przestępstwa

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści w załączniku nr 2 §5 pkt.2.

17. Załącznik nr 3 klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym (9) – wprowadzenie następującej zmiany: (…) Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi nie więcej niż 20% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na początku okresu ubezpieczenia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Załącznik nr 3 klauzula likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym (12) – zmiana treści na następującą:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w  sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej bezpośrednio po szkodzie i  zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Załącznik nr 3 klauzula mienia nieprzygotowanego do pracy (16) – prosimy o dopisanie, że warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie warunku.

20. Załącznik nr 3 klauzula warunków i taryf (18) – prosimy o dopisanie, że
- klauzula nie dotyczy art. 816 KC,
- klauzula nie dotyczy nowych ryzyk nie objętych pierwotnym zamówieniem

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie .

21. Załącznik nr 4 – prosimy o uzupełnienie informacji o zabezpieczeniach (Urząd Miejski, MGOPS) oraz dopisanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych sprzętu elektronicznego.

Odp. Dane będące w dyspozycji Gminy zostały wykazane w załączniku nr 4 do SIWZ.

22. Prosimy o informację czy limity podane w klauzulach są wspólne dla wskazanych ryzyk czy oddzielne.

Odp. Limity w klauzulach są oddzielne dla wskazanych ryzyk.

23. Prosimy o informację czy limity podane w klauzulach odnoszą się wszystkich zdarzeń w  rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp. Limity dotyczą wszystkich zdarzeń w rocznym okresie ubezpieczenia.

24. Załącznik nr 3 klauzula terroryzmu (24) – prosimy o dopisanie dodatkowych ograniczeń
1.       Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek:
1)     skażenia biologicznego lub chemicznego,
2)     działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków,               gróźb i fałszywych alarmów
3)     innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego
2.   ustalenie franszyzy redukcyjnej 2.000 zł

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie dodatkowych ograniczeń.

25. Załącznik nr 3 klauzula  uproszczonej likwidacji szkody do 3 tys zł (26) – prosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela oraz że klauzula nie dotyczy szkód z kradzieży zwykłej

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie

26. prosimy o informację dotycząca częstotliwości archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach danych i miejsca ich przechowywania

Odp. Archiwizowanie danych odbywa się raz dziennie i jest przechowywane na dysku komputerowym.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2012 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 1027
01 października 2012 10:39 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika [zalacznik__szkodowosc_gminy.xlsx] do dokumentu.
01 października 2012 10:36 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu.