Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 typ GBA 2,5/16 dla OSP w Stolcu"

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 typ GBA 2,5/16 dla OSP w Stolcu

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 13.06.2011 pod nr 163387 - 2011

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) Nazwa i Adres :  Ochotnicza Straż Pożarna w Stolcu

Stolec 14 ,98 – 270 Złoczew

 

                      Adres strony internetowej :   www.bip.zloczew.pl

  1. 2) Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

 

SEKCJA II;  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

  1. 1)  OPIS

           1.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO;

                   Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 typ GBA 2,5/16 dla OSP w Stolcu

     II.        1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa

 

     II.        1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 typ GBA 2,5/16 dla OSP w Stolcu.

 

 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

 

1. Dostarczyć fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo – gaśniczy z napędem 4 x 4 typ GBA 2,5/16 dla OSP w Stolcu

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami dla fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 typ GBA 2,5/16 dla OSP w Stolcu zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

 

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień CPV – 34144210 - 3 – Wozy strażackie.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) TERMIN WYKONANIA: 

        Do dnia 29 sierpnia 2011 r.

 

SEKCJA III;  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

 

III.1)ZALICZKI

         Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

III 2)  WARUNKI UDZIAŁU

 

1.    O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy   spełniają warunki dotyczące:

     1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

      2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

      3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia.

 

 

2.    Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

  Posiadania wiedzy i  doświadczenia – Warunek zostanie uznany za spełniony gdy wykonawcy wykażą , iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali co najmniej 2 dostawy zgodne z przedmiotem zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane prawidłowo i terminowo.

 

1.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

1)     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

2)     aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3)     aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)     aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

5) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)       jest niezgodna z ustawą,

2)       jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

3)       jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)      została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 

7)      wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy  PZP,

8)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

6) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

 

    III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

  1. 1.      Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1.1   Formularz ofertowy – zał. nr 1 do niniejszej SIWZ,

1.2    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału o których mowa w art. 22 ust. 1 i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 2 do  niniejszej SIWZ,

1.3       Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - zał. nr 4 do niniejszej SIWZ,

1.4    Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

1.5    Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

1.6    Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,

       że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

1.7   Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed    upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane  prawidłowo i terminowo.

 

2.   Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

2.1   Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22  ust. 1 pkt 2 do 3 i art. 22  ust. 1 pkt 4 polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od 1.5 do 1.7 dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,

2.2   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

2.3   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia musi spełniać co najmniej jeden.

 

 

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) uprawnioną (e) do składania woli w imieniu Wykonawcy. 

 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę  do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to , że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

SEKCJA IV; PROCEDURA 

 

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) Kryteria oceny ofert:  cena.

 

IV.3) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.5) Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98 – 270 Złoczew, pok. Nr 10.

 

 Strona internetowa:    www.bip.zloczew.pl   

IV.6) Termin składania ofert:   21. 06. 2011 r. . godzina 1030.

 

IV.7) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21. 06. 2011 r. o godz. 1100.

 

 

 

 

                                                                                      Zatwierdzono w dniu  13.06.2011

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2011 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1077
14 czerwca 2011 14:33 (Radosław Radwański) - Zmiana kolejności załączników.
14 czerwca 2011 14:33 (Radosław Radwański) - Zmiana kolejności załączników.
14 czerwca 2011 14:33 (Radosław Radwański) - Zmiana kolejności załączników.