Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec wraz z wykonaniem dokumentacji"

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

roboty budowlane

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 30. 11.  2010r.   pod nr  341749 - 2010

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.                     1) Nazwa i Adres :  Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie,

                      telefon  (43)  8202460,  fax (43) 8202592,

                      Adres strony internetowej :   www.zloczew.pl

I.                     2) Rodzaj zamawiającego: Administracja Samorządowa.

 

SEKCJA II;  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.                   1)  OPIS

           1.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO;

                   Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec wraz z wykonaniem dokumentacji.

     II.        1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

     II.        1.3) Określenie przedmiotu   oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wybudowanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec wraz z urządzeniami technicznymi, budowa szamba i zjazdu z drogi publicznej oraz zagospodarowanie terenu działki.

 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

 

1) rozbiórkę istniejącego budynku świetlicy,

2) wybudowanie nowego budynku świetlicy zgodnie z projektem

3) wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki

4) wykonanie zjazdu z drogi publicznej powiatowej

5)wykonanie tarasów, dojść, dojazdów i utwardzenie miejsca do     gromadzenia nieczystości stałych

6) wykonanie przyłącza wodociągowego zasilającego budynek świetlicy oraz montaż instalacji wewnętrznej wody zimnej i ciepłej

7)  wykonanie wewnętrznego przyłącza kanalizacji sanitarnej

8) przełożenie przyłącza energetycznego

9) instalacja elektryczna

              10) ukształtowanie spadków terenu

              11) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

              12) wyposażenie budynku w :

a) krzesła z okrągłym siedziskiem wykonanym z winylu, oparcie i stelaż z lakierowanych rurek stalowych na kolor aluminium  -  w ilości 30 szt.

b)  stół konferencyjny składany ze składanymi nogami na  około 20 osób blat wykonany z laminatu, stelaż stalowy , lakierowany na kolor aluminium

c) szafka biurowa stojąca z 3 drzwiami żaluzjowanymi o wym: 805 x 415 x 1325 mm

d)  szafka narożna stojąca o wym: 900 x 415 x 1325 mm

 

 

Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), przedmiar oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR).

 

Zakres prac nie obejmuje wykonania dokumentacji projektowej!.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45212000 - 6 roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

        8 miesięcy od podpisania umowy.

 

SEKCJA III;  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

- Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3.000,00 zł. należy wnieść  przed składaniem ofert.

 

III.2)ZALICZKI

         Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

III 3)  WARUNKI UDZIAŁU

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy   spełniają warunki dotyczące:

     1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

      2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

      3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia,

       4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

1)  Koncesja, zezwolenie lub licencja.

 2) Posiadania wiedzy i  doświadczenia – Warunek zostanie uznany za spełniony gdy wykonawcy wykażą , iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn. w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, wykonali co najmniej dwa zamówienia o wartości  nie mniejszej niż 150 000,00zł brutto każde, którego przedmiotem była budowa obiektów użyteczności publicznej.

3)     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna:

a) dysponowanie przez Wykonawcę odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane,

b) dysponowanie odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia

4)  Sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie:

       a) środków finansowych lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 150,00,00 zł.;

b) ubezpieczenie od  działalności  cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

1)     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

2)     aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3)     aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)     aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

5.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)       jest niezgodna z ustawą,

2)       jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

3)       jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)      została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7)      wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 USTAWY PZP,

8)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

6.   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

 

 

    III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1.      Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1.1   Formularz ofertowy – zał. nr 1 do niniejszej SIWZ,

1.2    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału o których mowa w art. 22 ust. 1i braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – zał. Nr 2 do  niniejszej SIWZ,

1.3       Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 3 do niniejszej SIWZ,

1.4       Wykaz sprzętu – zał. nr 4

1.5       Wykaz robót budowlanych – zał. nr  5 do niniejszej SIWZ,

1.6       Oświadczenie, że osoby, które będą pełnić funkcje kierowników budowy posiadają wymagane uprawnienia w specjalności budowlanej i instalacyjnej .

1.7       Dowód wniesienia wadium,

1.8       Projekt umowy zał nr 6.

2.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

2.1    aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2.2    aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2.3    aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

3.   W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

3.1 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn. w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wykonali co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każde, którego przedmiotem była budowa obiektu użyteczności publicznej.

3.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

3.3 Oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą pełnić funkcje kierowników budowy posiadają wymagane uprawnienia.

4.   W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

4.1 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

5.   Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

5.1 Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1, 2.2, 2.3  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c)     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

.

6.   Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

6.1 Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 3 i 4 polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od 2.1 do 2.3 dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,

6.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.1 kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia musi spełniać co najmniej jeden.

Ze względu na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2c „Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku”.

 

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginały lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) uprawnioną (e) do składania woli w imieniu Wykonawcy. 

 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę  do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to , że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

SEKCJA IV; PROCEDURA 

 

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98 – 270 Złoczew, pok. Nr 10.

 

 Strona internetowa:    www.bip.zloczew..pl   

IV.3.4) Termin składania ofert:   04 stycznia 2011 r.  godzina 1030.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert..    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  04 stycznia 2011 r. o godz. 1100.

 

IV.3.13.) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej:  Zamówienie współfinansowane w ramach: „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie - Odnowa i rozwój wsi”.

 

 

                                                                                      Zatwierdzono w dniu  29. 11. 2010r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2010 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1400
30 listopada 2010 15:13 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [06specyfikacja.zip] do dokumentu.
30 listopada 2010 15:11 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [05elektryczne.zip] do dokumentu.
30 listopada 2010 15:08 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [04sanitarne.zip] do dokumentu.