Komunikaty

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złoczewa

Zarządzenie Nr 20/09

Burmistrza Miasta Złoczewa

z dnia 12 maja 2009 r.

 

w sprawie  ograniczenia w użyciu wody z ujęć publicznych.

 

         Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) zarządzam, co następuje :

 

         §1.1. Zabrania się na terenie miasta Złoczewa używania wody z ujęć publicznych do celów innych niż spożywcze, a w szczególności do podlewania ogródków, trawników i mycia samochodów,  w godzinach 16ºº- 23ºº .

          2.  Zakaz obowiązuje do odwołania.

§2. Za nieprzestrzeganie zakazu określonego w § 1 wymierzana będzie kara grzywny w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach .

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach  publicznych oraz zamieszczenie na stronie internetowej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania..

 

                                                        Burmistrz Miasta Złoczew       

                                                        Antoni Kucharski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2009 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2324
13 maja 2009 14:02 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia.
13 maja 2009 13:58 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.