Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa

Złoczew, dnia  08. 04. 2009  r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 24 marca 2009r, Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88 - 100 Inowrocław, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW, wysokości wieży około 110,0 m oraz budowie przyłącza linii energetycznej kablowej podziemnej SN 15 kV   wraz ze słupem energetycznym, budowie drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz budowa zjazdu na drogę gminną wraz z jej przebudową. Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie na działkach  o nr ewid. 75, 74, 73, 76, 77 i 28 (zjazd z drogi powiatowej) położonych w obrębie nr 7 i 8 miasta Złoczew (ul. Wyzwolenia).

 

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie przy ul. Szerokiej 17, 98-270 Złoczew,  pokój nr  10.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń:  08. 04. 2009 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2009 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 2806
09 kwietnia 2009 12:16 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
09 kwietnia 2009 12:04 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumentu.