Komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie  art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Złoczewa

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 

Zadanie nr I – Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Złoczewa

1.Zakres przedsięwzięcia:

   - organizacja i uczestnictwo w imprezach związanych z piłką nożną,

   - szkolenie dzieci i młodzieży w tej dziedzinie

2. Termin złożenia oferty – 19.03.2009 r. do godz.11.00

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 15.000 zł

4. Termin realizacji zadania – od marca do grudnia 2009 r.

 

Zadanie nr II – Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Stolec

1. Zakres przedsięwzięcia

    - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych związanych z piłką nożną,

    - szkolenie dzieci i młodzieży w tej dziedzinie

2. Termin złożenia oferty – 19.03.2009 r. do godz. 11.00

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 8.000 zł

4. Termin realizacji zadania od marca do grudnia 2009 r.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Ofertę, której wzór zamieszczony jest w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 264, poz.2207, należy składać  w zamkniętych i opisanych kopertach w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Złoczewie  lub nadesłać pocztą . Napis na kopertach powinien brzmieć: „Konkurs na realizacje zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Oferty będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniujący w oparciu o następujące kryteria:

  1. Możliwość realizacji zadania przez podmioty składające ofertę
  2. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania.

  1. Liczba osób objętych zadaniem i jego celowość.
  2. Ocena dotychczasowej współpracy z samorządem.

 

W roku 2008 na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 23.000 zł.

 

Regulamin konkursu oraz formularz oferty  dostępny jest  na stronie internetowej www.zloczew.bazagmin.pl w zakładce KOMUNIKATY lub w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, pok.nr 10, tel. (043)820-24-60.

 

Złoczew, dnia 12.02.2009 r.

 

                                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                                   /-/ Antoni Kucharski

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2009 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2741
04 marca 2009 13:22 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
04 marca 2009 13:21 (Radosław Radwański) - Usunięcie załącznika.
04 marca 2009 13:21 (Radosław Radwański) - Usunięcie załącznika.