Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Złoczew, dnia  30 grudnia 2008  r.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 30 grudnia  2008 r. została wydana decyzja nr PPp – 7331/6/2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku dawnej przychodni zdrowia na pomieszczenia Urzędu Miejskiego w Złoczewie, dobudowie windy w szybie zewnętrznym, budowie ciągów komunikacyjnych i parkingów oraz urządzenie terenu zielenią na działce nr ewid. 273 (obręb 1 m. Złoczew) położonej w Złoczewie w gminie Złoczew.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew.

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2008 15:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2987
30 grudnia 2008 15:30 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
30 grudnia 2008 15:30 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.