Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

DECYZJA KOŃCZĄCA

 

 

 

 

                     Złoczew, dnia 24 września 2008  r.

 

 

        Burmistrz

   Miasta Złoczew

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 23 września 2008 r. została wydana decyzja nr   3/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na rozbudowie garażu i pomieszczeń socjalno-gospodarczych w strażnicy OSP na działkach nr ewid. 166, 175/1, 176/1 (obręb 32 Uników) położonych w miejscowości Uników w gminie Złoczew.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie przy ul. Szerokiej 17, 98-270 Złoczew.

 

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: 24 września 2008 r.

 

 

                                                                                                    Burmistrz

                                                                                             /-/ Antoni Kucharski

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2008 08:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3561
24 września 2008 08:33 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
24 września 2008 08:32 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
24 września 2008 08:31 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.