Komunikaty

Zaproszenie na XIX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zapraszamy na XIX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia (środa) 2008 r. o godz. 10.00 w sali Pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Miejski w Złoczewie

przyjęcie porządku obrad XIX sesji i protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej.

2.   Powołanie sekretarza obrad.

3.   Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

4.   Interpelacje radnych.

5.   Zapytania.

6.   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złoczew za 2007 rok i udzielenie absolutorium

- podjęcie uchwały.

7.   Informacja o pozyskanych przez Gminę Złoczew środkach pozabudżetowych i sposobach ich
zagospodarowania.

8.   Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały Nr XXI/194/2000 Rady Miejskiej w Złoczewie   z dnia 30 listopada 2000r. w
sprawie   ustalenia   najniższego   wynagrodzenia   zasadniczego   pracowników   samorządowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz ustalenia wartości jednego punktu dla
poszczególnych kategorii zaszeregowania,

-  aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Złoczew.

-  aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Złoczew.

-  ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej,

-  nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Złoczew,

-  ustalenia opłaty adiacenckiej,

-  zasad bezprzetargowej sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w domach będących własnością

Gminy Złoczew,

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2008 rok oraz rozdysponowanie wolnych środków

za 2006 rok,
 - przyjęcia Statutu „Stowarzyszenia jednostek  samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14".

9.Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2008 17:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3511
25 kwietnia 2008 17:58 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
25 kwietnia 2008 17:49 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia.
25 kwietnia 2008 17:47 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.