Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW z dnia 28.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad umorzenia czynszu za najem lub dzierżawę lokali i gruntów stanowiących własność Gminy Złoczew w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności na nieruchomości gminnej z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Zarządzenie NR 27/2020
BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

z dnia 28.04.2020 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia zasad umorzenia czynszu za najem lub dzierżawę lokali i gruntów stanowiących własność Gminy Złoczew w związku
z zaprzestaniem prowadzenia działalności na nieruchomości gminnej z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020.713) w zw. z art. 15zzzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na umarzanie w części lub w całości zobowiązań czynszowych należnych Gminie Złoczew od osób prowadzących działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Złoczew oraz osób dzierżawiących tereny gminne na cele prowadzonej działalności za okres od dnia
1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

2. Umorzenie zobowiązań czynszowych, o których mowa w ust. 1, nie obejmuje ustalonych w umowie, innych niż czynsz opłat związanych z eksploatacją lokalu lub wykorzystywaniem gruntu, w tym opłat uiszczanych z tytułu energii elektrycznej, wody i ścieków oraz centralnego ogrzewania.

 

§ 2. 1. Zgoda, o której mowa w § 1 ust. 1, może zostać wydana wyłącznie na wniosek osób prowadzących działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Złoczew oraz dzierżawiących tereny gminne na cele prowadzonej działalności złożony w terminie do dnia 15 maja 2020 r.

2. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie zaprzestania prowadzenia na nieruchomości gminnej działalności w związku z wprowadzeniem stanu epidemii ogłoszonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491 ze zm.).

 

§ 3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2020 07:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 62
30 kwietnia 2020 07:42 (Radosław Radwański) - Skopiowanie wiadomości - ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW z dnia 28.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad umorzenia czynszu za najem lub dzierżawę lokali i gruntów stanowiących własność Gminy Złoczew w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności na nieruchomości gminnej z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii