Komunikaty

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. postępowania odwoławczego od decyzji Nr 19/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.38

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.s poz. 23 ze zm.), dalej KPA, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 t. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora% o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.38, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew  nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.

Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31 lipca 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2019 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 132
11 czerwca 2019 14:36 (Radosław Radwański) - Skopiowanie wiadomości - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. postępowania odwoławczego od decyzji Nr 19/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.38