Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na VII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na VII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 14 czerwca  2019r. (piątek) o godz. 10.00  w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

2. Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

4. Powołanie Komisji Uchwał.

5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

6. Przedstawienie przez burmistrza Raportu o stanie Gminy Złoczew za rok 2018.

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Złoczew za rok 2018:

- wystąpienia mieszkańców,

- wystąpienia radnych,

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złoczew za 2018 r. i udzielenie absolutorium burmistrzowi:

- wystąpienie burmistrza,

- Uchwała Nr IV/76/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Złoczew za rok 2018,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,

- opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2018,

- wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Złoczewa za rok 2018,

- Uchwała Nr IV/100/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Złoczewa za rok 2018,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złoczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Złoczew za rok 2018.

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie za rok 2018.

10. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie za rok 2018.

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018.

12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin za 2018 rok.

13. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

- rozdysponowania wolnych środków za rok 2018 oraz zmian w Budżecie Gminy Złoczew na rok 2019,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2019-2032,

- ustanowienia medalu „Zasłużony dla Ziemi Złoczewskiej” oraz trybu jego przyznawania,

- powołania Kapituły Medalu „Zasłużony dla Ziemi Złoczewskiej”,

- powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Złoczew,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Złoczew,

- wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 24 maja 2019 r., znak: PNIK-I.4131.523.2019,

- przystąpienia Gminy Złoczew do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich,

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Transmisja obrad i archiwalny zapis na stronie www.bip.zloczew.pl

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie

                     /-/ Andrzej Konieczny

 

 

Zgodnie z art. 28aa  ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

- w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

- w gminie powyżej 20 000 mieszkańców  - co najmniej 50 osób. 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

W związku z powyższym mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy zobowiązani są do złożenia do przewodniczącego rady pisemnego zgłoszenia (popartego co najmniej 20 podpisami) do dnia 13 czerwca 2019 r.

Treść Raportu o stanie gminy Złoczew za rok 2018 oraz formularz zgłoszeniowy do debaty dostępne są na stronie

https://bip.zloczew.pl/wiadomosci/12622/raport_o_stanie_gminy_zloczew.

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Złoczewie, które odbędzie dnia 11 czerwca  (wtorek) 2019 r. o godz. 10.00  w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

Tematy posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Złoczew za rok 2018.

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie za rok 2018.

4. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie za rok 2018.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin za 2018 rok.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał.

9. Zapytania i sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2019 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 98
06 czerwca 2019 15:08 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [transmisja_sesja2__klauzula.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2019 14:24 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2019 14:23 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [zloczew4.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)