Komunikaty

Zapytanie ofertowe pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Złoczew”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Złoczew –

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 8,

98-270 Złoczew

 

Tel. 43 820-24-56

Fax. 43 820-24-56

E-mail: mgopszloczew@gazeta.pl

 

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty ( załącznik nr 1) na podstawie zapisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ”Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Przedmiot zamówienia:

 

 1. Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych bez względu na ich płeć w postaci: schroniska dla bezdomnych,

 

a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Złoczew (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),

 

b)  potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Złoczew.

 

2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku dla bezdomnych, wydanej przez Kierownika

 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie. Decyzje  zawierać będą imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem oraz okres usług.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone decyzją administracyjną w ciągu 7 dni.

 

3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. 1 minimalny standard podstawowych usług kwalifikacji osób świadczących usługi oraz minimalny standard obiektów, których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych o których mowa w załączniku nr 2.

 

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dni 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla  osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896),

 1. Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Złoczew.

 

 1. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 21 grudnia.

 

5.1.  Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie

14  dni od daty doręczenia faktury do MGOPS w Złoczewie.

 

5.2) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

 

 1. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

 

6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 2. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
 3. Wymagania niezbędne: w postępowaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do wykazu placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym prowadzonego przez Wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące

 

Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz przedłoży dokumenty o których mowa w pkt. III.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji w/w oświadczenia.

 

 1. Wymagania dotyczące lokalu schroniska: wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym ,które spełniają standardy sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896). Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

8.1.  Warunki i zakres realizacji :

 1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia miejscem udzielonego schronienia powinno być województwo łódzkie.

 

 1. Stawkę za dobę należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).
 2. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

 

 

III Kryteria wyboru oferty:

 

a) najniższa cena za osobo/dzień usługi zaoferowana przez oferenta.

 

1.Sposób przygotowania oferty :

 

a) wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr. 1 – wzór oferty.

 

2.Wymagane dokumenty :

 

 

1. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające :

 • upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,

 

 • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Złoczew,
 • upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

2.odpis statutu lub umowy.

 

3. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w następujący sposób :

a) osobiście

 

b) drogą pocztową na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie

 

Oferty należy składać do 21.12.2018 r. do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 7 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie www.zloczew.pl

 

4.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

 

Imię i Nazwisko : Małgorzata Łukomska – Kierownik MGOPS

Tel. 43 820-24-56 e-mail: mgopszloczew@gazeta.pl

 

Załączniki do pobrania

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złoczew, dnia 06.12.2018 r.

 

Kierownik MGOPS w Złoczewie

 

Małgorzata Łukomska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2018 15:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 360
10 grudnia 2018 15:38 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2018 15:37 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_i_nr__2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2018 15:37 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)