Komunikaty

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd wobec sprawców przestępstw). Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie. 

Ustanowienie opiekuna następuje postanowieniem sądu, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje zaświadczenie stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie

- CV
-Zgłoszenie stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
-Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

OPIEKUN PRAWNY OSOBY CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Nie może np. podarować lub sprzedać swojego majątku, nie może niczego wartościowego kupić, wynająć mieszkania, zobowiązać się do wykonania jakiegoś dzieła lub zlecenia, nie może przyjąć darowizny lub sporządzić testamentu. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności tak, by były prawnie skuteczne. Jego podopieczny może dokonywać tylko drobne czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie).

 

Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2018 09:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 389
19 stycznia 2018 09:10 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)