Komunikaty

OBWIESZCZENIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Złoczew, dnia 08. 12. 2011r.


OBWIESZCZENIE                      
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew
w rejonie ulicy Spółdzielczej


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr L/323/10 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2010 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulicy Spółdzielczej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22. 12. 2011r. do     16. 01. 2012r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  16. 01. 2012 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie, ul. Szeroka 17, o godz. 1100.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew (e-mail: zamowienia@zloczew.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31. 01. 2012r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta Złoczew.


BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEW
Jadwiga Sobańska

 

OBWIESZCZENIE                      
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew
w rejonie ulicy Opłotki.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr L/321/10 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2010 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulicy Opłotki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22. 12. 2011r. do                16. 01. 2012r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16. 01. 2012r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie, ul. Szeroka 17, o godz. 1100.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew (e-mail: zamowienia@zloczew.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31. 01. 2012r Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta Złoczew.


BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEW
Jadwiga Sobańska

 

OBWIESZCZENIE                      
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew
w rejonie ulic: Cmentarnej, Działkowej i Akacjowej


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr L/322/10 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2010 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulic: Cmentarnej, Działkowej i Akacjowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22. 12. 2011r.  do 16. 01. 2012r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, w godzinach urzędowania. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  16. 01. 2012r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie, ul. Szeroka 17, o godz. 1100.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew (e-mail: zamowienia@zloczew.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31. 01. 2012r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta Złoczew.


BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEW
Jadwiga Sobańska

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2011 15:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1522
14 grudnia 2011 15:27 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapa_zasadnicza.jpg] do dokumentu.
14 grudnia 2011 15:25 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
14 grudnia 2011 15:25 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.