Komunikaty

Zaproszenie na L Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie z a p r a s z a  na L sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 października (czwartek) 2010 r. o godz.1000 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad L sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

-         przyjęcie porządku obrad L sesji i protokołu z XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3.  Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

4. Zapytania.

5. Informacja o przebiegu robót publicznych na terenie Gminy Złoczew.

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7. Informacja Burmistrza o działaniach związanych z porządkowaniem sytuacji administracyjno – prawno – własnościowej nieruchomości i gruntów gminy oraz jakie działania zamierza podjąć w celu zakończenia w roku 2010 prac w tym zakresie.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulicy Opłotki,

    - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulic: Cmentarnej, Działkowej i Akacjowej,

    - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulicy Spółdzielczej,

    - wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Złoczew,

    - zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złoczew,

    - zmiany Uchwały Nr V/40/03 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych w gminie Złoczew,

    - trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Złoczew,

    - zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2010 rok (2 projekty),

    - zmiany uchwały Nr XLIX/320/10 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad L sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                          Miejskiej w Złoczewie

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2010 08:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1267
21 października 2010 08:45 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [herb_zloczew.jpg] do dokumentu.
21 października 2010 08:43 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
21 października 2010 08:43 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.