Komunikaty

Powszechny Spis Rolny - informacja dla osób zainteresowanych pracą rachmistrza. (Wyciąg z instrukcji GUS)

§ 29. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

1. Zgodnie z zapisami ustawy powszechnym spisie rolnym w 2010 roku nabór kandydatów

na rachmistrzów spisowych należy do zadań gmin.

2. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, szkolenie, zawieranie umów i rozliczenie

finansowe prowadzone są zgodnie z harmonogramem organizacji spisu PSR 2010.

3. Rachmistrzem spisowym może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca co najmniej średnie

wykształcenie oraz godna zaufania. Przy naborze kandydatów na rachmistrzów należy

brać pod uwagę kryteria oceny, szczegółowo opisane w § 11. Spełnienie tych kryteriów

nie stanowi jedynie i wyłącznie o zatrudnieniu kandydata.

4. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu

z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się

terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału

w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

5. Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek

gminnego komisarza spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego

szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy

o statystyce publicznej.

6. Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony przez zastępcę

gminnego komisarza spisowego o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.

7. Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną

wyposażeni w urządzenia typu hand – held. Odpowiedzialność rachmistrzów za

powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.

8. Rachmistrzowi spisowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy

publicznych.

§ 30. Rachmistrze spisowi – profil, organizacja naboru kandydatów,

tryb zawierania umów

1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania stawiane

rachmistrzom, a więc mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie

wykształcenie (wskazane jest rachmistrzami byli studenci uczelni rolniczych,

geodezyjnych lub ekonomicznych). Ze względu na specyfikę pracy rachmistrz powinien

być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego

nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się

z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał

wywiady. Jednocześnie w trakcie spisów spotyka się różnych respondentów,

 

nastawionych do spisów najczęściej pozytywnie, ale również podejrzliwie i nieufnie,

a czasami wręcz wrogo. Rachmistrz musi zatem być asertywny, umieć zachować spokój,

okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów,

a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. W razie pojawienia się

nieprzewidzianych problemów, rachmistrz powinien w pierwszej kolejności starać się je

rozwiązywać we własnym zakresie, a dopiero w sytuacji, gdy waga problemu przekracza

możliwości lub kompetencje rachmistrza, zwracać się do lidera gminnego (a ten

w sytuacji wymagającej interwencji dyspozytora w biurze wojewódzkim lub dyspozytora

centralnego) o udzielenie stosownej pomocy. Z ostatnią kwestią wiąże się konieczność

posiadania takich cech jak obowiązkowość, rzetelność i staranność oraz umiejętność

organizacji pracy własnej. W momencie naboru kandydatów na rachmistrzów należy

poinformować o terminie i zakresie spisu. W czasie spisu PSR 2010 rachmistrz będzie

miał określoną liczbę punktów adresowych (gospodarstw rolnych do spisania) do spisania

na wstępnie określonym obszarze, ale zarówno liczba gospodarstw rolnych, jak i granice

obszaru spisowego mogą ulegać modyfikacji, jeśli zajdzie taka konieczność.

2. Zmiana metody dokonywania spisu, polegająca na posługiwaniu się urządzeniami

elektronicznymi wraz z zainstalowanymi na nich aplikacjami, wymusza także posiadanie

przez rachmistrzów dodatkowych predyspozycji i umiejętności. Należy do nich zdolność

obsługi komputera, dzięki czemu osoby, które nie pracowały dotychczas ze sprzętem

typu hand-held, będą w stanie szybko opanować obsługę tego sprzętu oraz działanie

aplikacji do wypełniania formularza spisowego. Pożądane jest, aby kandydaci na

rachmistrzów byli obeznani z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umieli praktycznie

wykorzystywać mapy cyfrowe. Zarówno obsługa terminala, jak i korzystanie z map

cyfrowych będzie odrębnym tematem szkoleń spisowych, jednakże osobom, dla których

temat ten nie jest obcy, łatwiej będzie przyswoić zasady wykorzystania tych aplikacji

w spisie.

3. Podczas szkoleń w skład których wchodzi także zakres związany z metodologią spisu,

zostaną wyjaśnione poszczególne zagadnienia dotyczące tematyki spisu, poparte

indywidualnymi ćwiczeniami. Ze względu na złożoność tematyki spisu rolnego, pożądane

jest aby kandydaci na rachmistrzów posiadali znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa

w podstawowym zakresie, wówczas łatwiej im będzie opanować wiedzę wymaganą

metodologią spisu. Tylko osoby, które podczas egzaminu kończącego szkolenie wykażą

się dostateczną wiedzą, zostaną zakwalifikowane na rachmistrzów spisowych.

4. Niezależnie od spełnienia warunków opisanych w pkt. 1-3, kandydaci na rachmistrzów

będą musieli wykazać się podstawowymi, standardowymi dokumentami wymaganymi

podczas rekrutacji na stanowisko pracy, tzn. oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw

publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo

skarbowe).

5. Ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej i związaną z tym potencjalną możliwość

brania pod uwagę kandydatur osób nie będących obywatelami polskimi, osoby takie

muszą wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, w tym również fachowych

 

określeń z zakresu rolnictwa. Wszystkie materiały spisowe, zarówno formularze,

instrukcje i wytyczne, jak materiały pomocnicze i szkoleniowe będą sporządzone

wyłącznie w języku polskim, podobnie jak szkolenia będą prowadzone wyłącznie po

polsku. Brak biegłej znajomości języka polskiego, w tym również fachowych określeń

z zakresu rolnictwa, będzie czynnikiem dyskwalifikującym dla możliwości pracy

w charakterze rachmistrza.

6. Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni

zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą

spisu. Naboru kandydatów dokonywać będą urzędy gmin w terminach wskazanych

w harmonogramie prac GBS.

7. Ze względu na wysokie wymagania stawiane rachmistrzom, należy dokonać naboru

większej liczby kandydatów (ok. 10%), niż wynika to z przeliczenia liczby gospodarstw do

spisania. Należy liczyć się z faktem, iż część kandydatów w wyniku postępowania

kwalifikacyjnego nie zostanie powołana na rachmistrzów lub wycofa się po zapoznaniu

się z warunkami koniecznymi do spełnienia. Dlatego też konieczna jest niezbędna

rezerwa, z której wyłonieni zostaną rachmistrze w liczbie gwarantującej sprawne

i terminowe dokonanie spisu. Należy mieć także na uwadze fakt, iż w sytuacji zagrożenia

terminu zakończenia spisu w danej gminie rolę rachmistrza spisowego pełnić będzie lider

gminny.

8. Umowy zlecenia będą podpisane z osobami, które pozytywnie zakończą szkolenie i złożą

przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej oraz powołane zostaną na

rachmistrzów. Za powołanie kompetentnych i rzetelnych rachmistrzów oraz podpisanie

z nimi umów odpowiedzialny jest zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego. Umowy

podpisane zostaną przed rozpoczęciem przez rachmistrzów obchodu przedspisowego.

Wskazane jest aby umowy z rachmistrzami statystycznymi były podpisywane po

zakończeniu szkolenia (po wynikach egzaminu) – rozłoży to pracę osób zaangażowanych

w obsługę zawierania umów z rachmistrzami oraz skróci czas oczekiwania rachmistrzów.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2010 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3765
26 maja 2010 13:28 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia.
26 maja 2010 13:27 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
26 maja 2010 13:26 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.