Aktualności

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Złoczewie

28.06.2017   

 Wprowadza się zmiany do ogłoszenia z dnia 27.06.2017 r. w sprawie konkursu na Kandyda na stanowisko Dyrektora  Publicznego przedszkola w Złoczewie.  W związku z zamieszczeniem informacji Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczącej obowiązku lustracji – pkt.2 . Skreśla się w ogłoszeniu o konkursie w części   I pkt 1 , ppkt  10.

 

 

                                                                       Załącznik Nr1

                                                                                                               do zarządzenia Nr 33

                                                                          z dnia 26 czerwca 2017

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEW

 ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Złoczewie

 

I. Wymagania wobec kandydatów :

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

( Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm.),tj.:

 

1) posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego ;

2) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs

kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

5) uzyskała:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich  czterech lat pracy w szkole wyższej 

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty , jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.  U. z 2016 r. poz. 1842 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego;

10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

 

    2. Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole  i spełnia wymagania określone w części I pkt 1  podpunkty 3 – 10.

 

   3. Do  konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania :

 1) posiada obywatelstwo polskie z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

6) spełnia wymagania określone w części I pkt 1 ppkt 3,6,8 i 10.

 

   4. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),  spełniający wymagania określone w części I pkt 1 ppkt 2-10, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

II. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać następujące dokumenty:

 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju

przedszkola;

2) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem;

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w pkt 3;

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

10) oświadczenie, o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U, z 2013 r.poz.1388, z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. z późn. zmianami 

11)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 1137, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn.  zmianami) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 922,  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę : „ potwierdzam za zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.

 Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

 

III. Oferty należy składać: osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie przy ul. Szkolnej 16 , 98-270 Złoczew lub drogą pocztową ( decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Złoczewie).

 

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i nr telefonu oraz z dopiskiem :

 

„ Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Złoczewie”, w terminie wpływu do dnia 11 lipca 2017 roku, do godziny 15.00  na adres :

 

Urząd Miejski w Złoczewie

ul .Szkolna 16

98-270 Złoczew

 

 

IV. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Złoczew  w Urzędzie Miejskim  ul. Szkolna 16 , 98-270 Złoczew. O terminie  i miejscu przeprowadzenia postępowania  konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Bliższych informacji udziela ZEAS w Złoczewie , ul. Burzenińska 4/6 , pokój Nr 2 lub telefonicznie – Tel. 43 820 22 30

 

                                                                       

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2017 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 820
28 czerwca 2017 14:17 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2017 14:14 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2017 10:38 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika [skm_c30817062709410.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)