Komunikaty - archiwum

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

z a p r a s z a m
na XVIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się
w dniu 28 marca (piątek) 2008 r. o godz.1100
w sali Pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.


Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miejski w Złoczewie
- przyjęcie porządku obrad XVIII sesji i protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu oraz Komendanta Komisariatu Policji w Złoczewie o działalności Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sieradzkiego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Złoczew.
7. Analiza sytuacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem koordynacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złoczewie za 2007 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2008 rok,
- zobowiązania Pana Burmistrza i zastępcy Burmistrza do obowiązkowego przeprowadzenia zebrań z mieszkańcami wszystkich sołectw na terenie Gminy Złoczew oraz z mieszkańcami miasta Złoczewa do końca roku 2008.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do zwolnienia w zakładzie pracy na czas trwania sesji na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.).

                                                                                                                            Przewodniczacy

                                                                                                                   Rady Miejskiej w Złoczewie
                                                                                                                              Jerzy Wieczorek


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 2508
26 marca 2008 14:22 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia.
26 marca 2008 14:10 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumnetu.