Komunikaty - archiwum

Zaproszenie na XIII sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie z a p r a s z a na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 października (wtorek) 2007 r. o godz.1100 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury.


Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejski w Złoczewie
- przyjęcie porządku obrad XIII sesji i protokołu z XII sesji Rady Miejskiej.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania.
6. Informacja o przebiegu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Złoczew.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złoczewie za bieżący rok.
9. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Sieradzu
- podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Złoczew,
- wygaszenia prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu nieruchomości będących własnością Gminy Złoczew,
- regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Złoczew,
- określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego,
- rozdysponowania wolnych środków za 2006 rok,
- zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2007 rok,
- procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Złoczew.
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.Przewodniczący Rady
Miejskiej w Złoczewie
Jerzy Wieczorek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1484
05 marca 2008 00:36 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu