Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA dot.: budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej w Złoczewie.

        Złoczew, dnia 05.03.2020 r.

Znak:  RK.PP.6733.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                             

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek               z dnia 05.03.2020 r., Gminy Złoczew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej w Złoczewie. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 238/1, 245, 246, 247, 250, 251, 254, 255/2, 256, 257, 258/2, 488/20, 281/5, 280/1, 280/2, 282/1, 385/2, 282/1, 228/2, 323 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew) oraz 1/17 (obręb geodezyjny 9 m. Złoczew).

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 13.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl.

 

Burmistrz 

   

                                                                             /-/Dominik Drzazga

                                                       

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2020 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 57
05 marca 2020 12:09 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)