Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA dot.: budowy budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce nr ewidencyjny 80/1 (obręb geodezyjny Emilianów).

         Złoczew, dnia 09.12.2019 r.

 

 Znak:  RK.PP.6733.13.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 09.12.2019 r. została wydana decyzja Nr 16/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce nr ewidencyjny  80/1  (obręb geodezyjny Emilianów).

W związku z powyższym na podstawie art. 10 kpa w ciągu 14 dni od dnia podania wiadomości do publicznej informacji można zapoznać się z aktami sprawy. Dokumentacja dotycząca w/w decyzji znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 13.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl

 

 

 

 

                              Z up. Burmistrza

      Sekretarz

                                                                             /-/ Anita Szremska

  kontaktu: Marcin Machała, tel: 43 820-22-70

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2019 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 91
09 grudnia 2019 14:58 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)