Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA dot.: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie placu w obrębie ulic: Przechodniej, Jana Kilińskiego, Opłotki i Starowieluńskiej wraz z budową 6 pawilonów handlowo – usługowych, przebudową terenów zielonych z przeznaczeniem na miejsce rekreacji i plac zabaw, przebudową układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej i elementy małej architektury.

 

         Złoczew, dnia 04.10.2019 r.

 

 

Znak:  RK.PP.6733.14.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek               z dnia 02.10.2019 r., Gminy Złoczew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie placu w obrębie ulic: Przechodniej, Jana Kilińskiego, Opłotki i Starowieluńskiej wraz z budową 6 pawilonów handlowo – usługowych, przebudową terenów zielonych z przeznaczeniem na miejsce rekreacji             i plac zabaw, przebudową układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej             i elementy małej architektury. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 232/5, 231/12, 232/6, 232/7, 232/8, 231/14, 231/13, 175/5, 232/11, 175/1, 175/4, 231/9, 231/6, 231/5, 175/3, 175/2, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 201/5, 201/4, 201/3, 201/2, 231/8, 232/4, 200/2, 231/10, 231/7, 201/1 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew).

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 13.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl.

 

                                                       

 

 

 

                            Burmistrz

     

                                                                             /-/ Dominik Drzazga

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Marcin Machała, tel: 43 820-22-70

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2019 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 72
04 października 2019 15:09 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 15:05 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)