Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot.: budowy pasywnego budynku przedszkola w Złoczewie.

          Złoczew, dnia 19.09.2019 r.

 

 

Znak:  RK.PP.6733.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19.09.2019 r., Gminy Złoczew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pasywnego budynku przedszkola w Złoczewie. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 109 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew).

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 13.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl.

 

                                                       

 

 

 

                              Z up. Burmistrza

      Sekretarz

                                                                             /-/ Anita Szremska

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2019 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 78
19 września 2019 15:15 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)