Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

         Złoczew, dnia  12. 07. 2012  r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 lipca 2012 r. Pana Ryszarda Struskiego, reprezentującego Firmę Projektowanie i wykonywanie sieci wodno-kanalizacyjnych Ryszard Struski, 98-200 Sieradz, ul.11 Listopada 11/28, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Gminę Złoczew, z/s ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy sieci wodociągowej Q 110 o  długości 161 mb. na działce nr ewid.313/7, położonej w  obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Złoczew , ul. Cmentarna – Wyzwolenia.

 

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew,  pokój nr  10.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie  oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl.

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń  w dniu 13. 07. 2012 r.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2012 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 998
13 lipca 2012 14:13 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.