Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot.: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu zabaw

Złoczew, dnia 28.05.2019 r. Znak: RK.PP.6733.7.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity...

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Złoczew

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Złoczew na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1 pkt 5 regulaminu utrzymania...

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17/2019 z dnia 8 lutego br.w sprawie zmiany harmonogramu zebrań mieszkańców sołectw na terenie Gminy Złoczew celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców Złoczewa i Przewodniczą-cego Zarządu.

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17/2019 z dnia 8 lutego br.w sprawie zmiany harmonogramu zebrań mieszkańców sołectw na terenie Gminy Złoczew celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców Złoczewa...