Uchwały Rady 2008 - 2010 - archiwum

UCHWAŁA NR XVII/102/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złoczew na rok 2008.

UCHWAŁA NR XVII/102/08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE
z dnia 8 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złoczew na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14 967 232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 808 652 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3a.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 841 420 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 500 000 zł,
2) zaciąganych kredytów wysokości 1 283 859 zł.
3) Wolnych środków w wysokości 57 561 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 2 684 812 zł, rozchody w wysokości
843 392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. W budżecie tworzy się:
1)rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł,
2)rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000 zł
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego: przychody –
1 023 429 zł, wydatki – 981 844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8.Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9
§ 10. Ustala się dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10
§ 11. Ustala się wykaz zadań własnych przewidzianych do realizacji w formie dotacji zgodnie z załącznikiem nr 11
§ 12.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12
§13.Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie w wysokości 13 031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13
§ 14. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;
3) spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 950.000 zł.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku .
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,
4) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych (jednorocznych) w ramach danego działu między zadaniami,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych.
6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.
§ 18.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy ZłoczewPrzewodniczący Rady
Miejskiej w Złoczewie

Jerzy Wieczorek


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2008 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1548
15 lutego 2008 14:03 (Administrator) - Dodano załącznik
15 lutego 2008 14:03 (Administrator) - Dodano załącznik
15 lutego 2008 14:03 (Administrator) - Usunięto załącznik