Przetargi - archiwum

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06 marca 2008r. pod nr.46642-2008 1. Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820–22-70 fax. 820-25-92. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) 3. Nazwa zadania: „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W GMINIE ZŁOCZEW” Wspólny słownik zamówień (CPV): 74232220 – 2 Usługi projektowania rurociągów. 4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie pok. Nr.10 lub na stronie internetowej www.zloczew.bazagmin.pl Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentem jest Cecylia Frejek – w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych, telefon (043) 820 – 24 – 60 w godz. 800–1600. e-mail: zloczew.zamowienia@bazagmin.pl, Stanisław Skrobiszewski – w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia , tel. 043 820 22 70 wew. 23, tel. Kom. 607364615 w godzinach 800 – 1500. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych i uzupełniających. 6. Pożądany termin realizacji zamówienia – 4 miesiące od podpisania umowy.. 7. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie , że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena (koszt) - 100%. Jedynym kryterium jest cena za całość zamówienia. 9. Termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie (pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Złoczewie w zabezpieczonych kopertach oznaczonych nazwą zadania „OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ”, NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 27 MARCA 2008R. GODZ. 11 00. , w terminie do dnia 27 MARCA 2008R. . do godz. 10:30. 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone przez niego jako zgodne z wymogami warunków zamówienia. 11. Przy otwarciu ofert mogą uczestniczyć oferenci lub ich pełnomocnicy. 12. Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. b) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio , że wykonawca nie zalega opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) Oświadczenie o terminie związania ofertą.. f) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy , w tym okresie – co najmniej 3 prac projektowych podobnych do zakresu zamówienia. Za prace podobne do przedmiotu zamówienia uznane zostaną dokumentacje projektowe kanalizacji deszczowych,. zawierające również opracowania w zakresie odwodnienia dróg oraz przykrycia rowów melioracyjnych z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (referencje) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. g) wykaz osób i podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają uprawnienia wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia , oraz kserokopia uprawnień i wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem”. 13. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert. Złoczew, dn. 2008 – 03 – 06

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2008 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2466
07 marca 2008 09:56 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
07 marca 2008 09:52 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
07 marca 2008 09:52 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.