Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kompetencje i uprawnienia Burmistrza

Zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj z 2001r . Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), organem wykonawczym gminy jest burmistrz. Kadencja burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady miejskiej lub wyboru go przez radę miejską i upływa z dniem upływu kadencji rady miejskiej. Burmistrz, w drodze zarządzenia,...

Kompetencje i uprawnienia Rady Miejskiej

Zgodnie z art. 15 i 16 Ustawy o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada miejska, której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości rady miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych...