Strategia rozwoju

Plan promocji Miasta i Gminy Złoczew


Plan promocji Miasta i Gminy ZłoczewCelem strategicznym promocji jest zapewnienie rozwoju Miasta i Gminy Złoczew przy wykorzystaniu potencjału miejscowego i szans tkwiących w otoczeniu oraz tworzenie wizerunku gminy atrakcyjnej, otwartej, przyjaznej dla jej mieszkańców i gości. Obejmuje ona zorganizowane działania, polegające na:
 dostarczaniu kompleksowych informacji na temat inicjatyw podejmowanych przez lokalne władze samorządowe w celu tworzenia warunków dla pozyskiwania nowych inwestorów,
 prezentowaniu walorów estetycznych i turystyczno – kulturalnych gminy.

Biorąc pod uwagę politykę marketingową - gmina jest produktem, który należy sprzedać inwestorom krajowym i zagranicznym, mieszkańcom regionu, kraju, turystom i wszystkim, którzy chcieliby tu pozostać i prowadzić działalność gospodarczą, zamieszkać bądź przyjechać w celach gospodarczo- mieszkaniowo - turystycznych.. Opracowany Plan Promocji pozwoli na zharmonizowanie i usystematyzowanie działań podejmowanych dotychczas oraz zaplanowanie przyszłych inicjatyw. Promocja gminy Złoczew powinna iść w parze i uzupełniać Plan Rozwoju Miasta i Gminy Złoczew. Równolegle z określeniem zakresu i intensywności działań promocyjnych plan promocji określa ich formy i zakłada ścisła partnerską współpracę wszystkich podmiotów o charakterze kulturalno - oświatowym oraz rekreacyjno - sportowym, działających na terenie gminy Złoczew.
Stały kontakt z mediami zapewni regularną obecność w środkach masowego przekazu informacji nt. podejmowanych działań promocyjnych.
Osobą odpowiedzialną za koordynowanie i realizację założeń programu promocji jest Inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie.

Działania promocyjne można podzielić na :

a) promocja wewnętrzna – skierowana do mieszkańców. Jej celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, jako miejsca przyjaznego, o wielu walorach, w którym warto mieszkać i do którego warto wrócić po zakończeniu nauki;
b) promocja zewnętrzna miasta, której odbiorcami są głównie osoby odwiedzające nasze miasto, także mieszkańcy sąsiednich gmin oraz osoby utrzymujące sporadyczny kontakt.

Szczególną rolę w zakresie promocji miasta i gminy Złoczew odgrywa współpraca z instytucjami kultury, oświaty, sportu i rekreacji. Działania organizowane przy współpracy urzędu miejskiego i jego jednostek organizacyjnych mają szansę większego powodzenia i objęcia swoim zasięgiem większej grupy odbiorców. Działania podejmowane przy współpracy tych jednostek tworzą zarówno promocję wewnętrzna jak i zewnętrzną, a więc kreują klimat miasta atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców jak i gości.

Skuteczna promocja gminy nie może być działaniem incydentalnym, musi stanowić spójny system.


Przy opracowaniu Planu promocji przyjęto następujące obszary podejmowanych działań:
1. Działania informacyjne
2. Działania szkoleniowe
3. Działania mające na celu pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
4. Działania kulturalne i turystyczne
5. Współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, miastami partnerskimi itpObszar I - DZIAŁANIA INFORMACYJNE


Zakłada, że aktualna, rzetelna, łatwo dostępna INFORMACJA przekazywana przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy jest najważniejszym źródłem promocji.
Do tego celu służą:
 - strona internetowa Urzędu Miejskiego : www.zloczew.bazagmin.pl
 - strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.bazagmin.pl/zloczew
 - lokalne media i prasa

Plan zakłada dystrybucję informacji poprzez :
 - zamieszczanie informacji na stronie internetowej z możliwością pobrania materiałów w wersji do wydruku
 - wywiady, ogłoszenia, informacje w mediach
 - dystrybucję materiałów podczas szkoleń, spotkań celowych itp.
 - kontakt telefoniczny lub osobisty z zainteresowanymi
 - wydawanie własnych materiałów.: plakaty informacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem, gadżety promocyjne wykorzystywane podczas imprez masowych oraz szkoleniowych, ulotki informacyjne przygotowywane na danego typu przedsięwzięcia, foldery promujące gminę.


Obszar II - DZIAŁANIA SZKOLENIOWE


Podstawą planowania działań szkoleniowych są plany szkoleń opracowywane dla poszczególnych adresatów.
Celem proponowanych szkoleń jest przybliżenie danej grupie odbiorców tematyki związanej z ich działalnością, pomoc w dotarciu do niezbędnej wiedzy oraz podnoszenie wizerunku Urzędu – otwartego na współpracę i przyjaznego.
zakładane działania:
 - organizowanie szkoleń dla rolników
 - organizowanie szkoleń dla osób chcących przekwalifikować się zawodowo, przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy i innych
 organizacji.
 - organizowanie szkoleń na zaproponowane tematy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i sugestiami mieszkańców.Obszar III – DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POZYSKIWANIE INWESTORÓW I PROMOWANIE LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Sprowadzenie do gminy Złoczew nowych inwestorów rodzi szanse na nowe stanowiska pracy a co za tym idzie lepsze warunki życia mieszkańców. Promocja miejsc atrakcyjnych dla inwestorów oraz tworzenie przyjaznego klimatu wobec inwestorów to działania, które mają służyć osiągnięciu powyższego celu.
Niezwykle istotne jest również promowanie lokalnych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces, jako pozytywny przykład możliwości gospodarczych gminy. Niezwykle istotnym narzędziem promocji jest
prezentacja przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku gminy oraz zacieśnienie współpracy z miejscowym biznesem. Do realizacji tych celów mają służyć:
 - uregulowanie stanów własności gruntów i budynków
 - prezentacja udanych przedsięwzięć gospodarczych z terenu gminy;
 - współpraca z organizacjami i instytucjami związanymi z promocją,
 - wydanie „ksiązki telefonicznej” podmiotów gospodarczych z terenu gminy Złoczew, jako załącznika do folderu.


Obszar IV - DZIAŁANIA KULTURALNE I TURYSTYCZNE


Celem tych działań jest podniesienie atrakcyjności gminy Złoczew. Wskazanie jej walorów turystyczno - rekreacyjnych i historycznych. Miasto Złoczew może pochwalić się bogatą tradycją historyczną, toteż podejmowane działania promocyjne powinny wykorzystywać ten atut.
Dla osiągnięcia celu zakładamy ścisłą współpracę z jednostkami zajmującymi się kulturą, sportem i oświatą na terenie Gminy oraz instytucjami zewnetrznymi w celu podjęcia następujących działań:
 - wydanie folderu promującego
 - wydanie mapy miasta
 - wydanie fotograficznego albumu gminy Złoczew
 - wykupienie miejsca na folderach promujących województwo lub powiat
 - udział w imprezach wystawienniczych, targach i imprezach promujących
 - zarezerwowanie środków na gadżety promocyjne
 - organizowanie imprez o charakterze kulturalnym - wystaw, odczytów przy współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury itp.
 - ścisła współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz placówkami oświatowymi przy organizowaniu imprez sportowych min. o puchar burmistrza miasta
 - organizowanie cyklicznych imprez tj. Spotkania rodzin muzykujących, Zakończenie lata, Dni Złoczewa, 3- majowe wyjazdy na mogiły poległych , i innych ( np. biegi 1 – majowe itp.)
 - ścisła współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejsko – Gminną Biblioteką, Towarzystwem Przyjaciół Złoczewa, w zakresie organizowania spotkań kulturalnych, koncertów muzycznych innych imprez masowych
 - organizowanie koncertów muzycznych
 - „ miasto świateł” projekt zakładający dekorowanie miasta na szeroką skalę w okresie świątecznym
 - okazjonalne wydawania „Złoczewianina”
 - zamontowanie tzw. WITACZY informujących a walorach Złoczewa
 - zadbanie o stały udział prasy oraz radia w promowaniu miasta.Obszar V – WYSZUKIWANIE I NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI, ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


Dla skutecznej realizacji zadań z zakresu promocji miasta i gminy Złoczew konieczne będzie podejmowanie działań zmierzających do nawiązania współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, miastami partnerskimi. Współpraca na szczeblu ponadlokalnym przyczyni się do dynamicznego rozwoju gminy Złoczew, co przyniesie niewątpliwe korzyści jej mieszkańcom.

Program promocji Miasta i Gminy Złoczew

L.p. Proponowany program działań promujących dla Miasta i Gminy Złoczew.

1.Wydanie folderu promującego Miasto Złoczew.
2. Strona internetowa – rozbudowa, aktualizacja i reklama, po to aby wyrobić w społeczeństwie nawyk korzystania ze strony internetowej urzędu jako źródła bieżących, aktualnych informacji o tym co dzieje się w mieście i gminie Złoczew. Wdrażanie zmian od września 2007 r.
3. Wykonanie mapki Gminy Złoczew
4. Wykonanie pocztówki.
5. Promocja poprzez reklamę na folderach powiatu sieradzkiego i woj. łódzkiego.
6. Udział w targach i imprezach wystawienniczych.
7.Impreza sztandarowa - "Dni Złoczewa".
8. "Pożegnanie lata" - impreza.
9. Wyjazdy "3 – majowe" na mogiły powstańców.
10. Organizacja imprez sportowych w uzgodnieniu z MOSiR.
11. Organizacja szkoleń - w ramach realizowanych projektów- jako partnerzy.
12. Konkurs na najładniejszą dekoracje posesji oraz na najładniejszy wystrój witryny sklepowej czy zewnętrznych dekoracje instytucji czy zakładów produkcyjnych. Sezon zimowy.
13. Konkurs na najładniejszą posesję w mieście i gminie Złoczew. Sezon letni.
14. Iluminacja świąteczna. Sezon zimowy.
15. Rękodzieło artystyczne – promocja twórczości lokalnej - wystawy cyklicznie. W ramach współpracy z MOK.
16. Ulotki informacyjne o danego typu przedsięwzięciach.
17. Papier firmowy oraz koperty z logo Urzędu - wdrożone. 18. Młodzieżowa Rada Gminy - uroczysta inauguracyjna sesja.
19. Złoczew - miastem partnerskim Poszukiwanie i podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi, społecznymi, miastami partnerskimi.
20. Złoczew "miastem partnerskim".
21.Uatrakcyjnienie Finału WOŚP.
22.Montaż drogowskazów ulicznych.
23. Wymiana (renowacja) WITACZY.
24. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.
25. Wystawy tematyczne.
26. Promocja terenów wiejskich.
Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2010 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 7567
08 lutego 2008 15:12 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
08 lutego 2008 14:42 (Administrator) - Zmieniono opis załącznika
08 lutego 2008 14:41 (Administrator) - Dodano załącznik