Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA dot.: rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych

         Złoczew, dnia 10.03.2020 r.

 

 

Znak:  RK.PP.6733.1.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 10.03.2020 r. została wydana decyzja Nr 4/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 (obręb geodezyjny 13 m. Złoczew).

W związku z powyższym na podstawie art. 10 kpa w ciągu 14 dni od dnia podania wiadomości do publicznej informacji można zapoznać się z aktami sprawy. Dokumentacja dotycząca w/w decyzji znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego           w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 13.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl

 

 

 

 

                              Z up. Burmistrza

      Sekretarz

                                                                             /-/ Anita Szremska

                                               

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2020 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 55
10 marca 2020 14:57 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)