Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA dot.: budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Parkowej w Złoczewie.

        Złoczew, dnia 11.12.2019 r.

Znak:  RK.PP.6733.18.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek               z dnia 10.12.2019 r., Gminy Złoczew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Parkowej w Złoczewie. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 272/1 i 285/5 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew).

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 13.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl.

 

 

                             Z up. Burmistrza

                                                                             /-/ Dariusz Tokarski

                                                                             Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Marcin Machała, tel: 43 820-22-70

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2019 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 112
11 grudnia 2019 09:07 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)