Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy gazociągu średniego ciśnienia DN315/160/125/110/63/40

         Złoczew, dnia 09.08.2018 r.

 

Znak:  RK.PP.6733.8.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn.zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 07.08.2018 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, reprezentowanej przez Firmę Inżynieria Gazownicza Dariusz Pidek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne                     w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy gazociągu średniego ciśnienia DN315/160/125/110/63/40. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 273 i 322/2 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), położonych w Złoczewie, w rejonie ulic: Burzenińskiej i Klonowej.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 109.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl.

 

                                                        

 

 

                                                             Burmistrz

                                                         /-/ Jadwiga Sobańska

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2018 12:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 92
10 sierpnia 2018 12:51 Radosław Radwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)