Uchwały Rady 2008 - 2010

UCHWAŁA NR XIX/116/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Złoczew

UCHWAŁA NR XIX/116/08

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Złoczew.

 

            Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

 

            § 1. Nabyć od Sławomira i Beaty małż. Kluba zam. Złoczew ul. Burzenińska 17  nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów obr. 2 m. Złoczew numerem działek 101/3 o pow. 0,0104 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sieradzu jest prowadzona księga wieczysta nr KW 3331 za cenę 1 030,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych 00/100) z przeznaczeniem pod budowę ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej.  

            § 2. Zobowiązanie finansowe  związane z zakupem nieruchomości, o której mowa w § 1 pokryte zostanie z dz. 600 rozdz. 60016 § 6060.

            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

            § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złoczewie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                              

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                              Miejskiej w Złoczewie

 

                                                                                      Jerzy Wieczorek

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2008 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 866
13 maja 2008 09:22 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.